Quantcast

مشاوره تامین اجتماعی

مشاوره تامین اجتماعی

مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی

مشاوره تامین اجتماعی

مرکز مشاوره تامین اجتماعی ارائه دهنده خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی به شرح زیر :
مرکز مشاوره تامین اجتماعی با سابقه ای درخشان ارائه دهنده مشاوره بیمه تامین اجتماعی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد . بخشی از خدمات مرکز مشاوره تامین اجتماعی به کارفرمایان و پیمانکاران به شرح زیر می باشد :
۱- کنترل نحوه محاسبات بدهی ها و اوراق مطالباتی که توسط شعب سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان ارسال می گردد .
۲- انجام وظیفه به عنوان وکیل کارفرما در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اعم از بدوی و تجدیدنظر و تهیه لایحه دفاعیه و حضور در جلسات مربوطه .
۳- بررسی پیمانها ، قرادادها و تفاهم نامه های پیمانکاری و ارائه مشاوره بیمه ای قبل و بعد از عقد قرارداد ها و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب و قانونی . ( با محوریت بیمه سازمان تامین اجتماعی )
۴- پی گیری پرونده های سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری در مواردی که رسیدگی صورت گرفته در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که مورد رضایت کارفرما قرار نگرفته باشد .
۵- پی گیری و اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با انواع قراردادها
۶- ارائه خدمات مشاوره در زمینه حسابرسی بیمه ای و بازرسی از دفاتر قانونی .
۷- راهنمایی و آموزش کارفرمایان و پیمانکاران جهت تنظیم صحیح لیست های بیمه و درج صحیح مربوط به مبالغ مشمول بیمه در لیستها و سایر مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی که به نحوی به پرداختهای بیمه ای مربوط می شود .
۸- ارائه مشاوره درخصوص سایر امور مربوط به بیمه شدگان و کارفرمایان در زمینه تأمین اجتماعی .
۹- ارائه خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی در تمامی زمینه های دیگر مرتبط با تامین اجتماعی

 

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

 

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

 

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

 

رقابت در فضای کسب و کار ، بر ذهن بسیاری از مدیران سیطره دارد .

 

امروزه  نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و یکی از مهمترین شاخص های کارآمدی مدیران استفاده به جا از مشاوران

 

متعهد ،مسئول با توانایی کافی به جهت  آزاد نمودن ذهن خوداز مسائل جانبی پیرامون فعالیت اصلی خود می باشد.

 

جامعه تولیدی و صنعتی ، موسسات و واحدهای اقتصادی کشور درمواجهه با قوانین تامین اجتماعی

 

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

 

،کار، دارایی وحقوقی واجرای آنها ،با چالش های متعددی دست به گریبان می باشند.

 

و گاها در زمان رویارویی با آن از ادامه فعالیت صرف نظر می کنند که این در نهایت موجب کاهش

 

رشد اقتصادی و بالا بردن نرخ بیکاری می شود.

 

یکی از علت های  بوجود آمدن این مشکلات  برای کارفرمایان و کارآفرینان  محترم عدم  آگاهی  از

 

تکالیف قانونی خود و سازمان مربوطه می باشد.

 

البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت  که اشراف بر کلیه قوانین برای هر فردی تقریبا غیر

 

ممکن می باشد و کارفرمایان متفکر و خلاق جهت پیشبرد اهداف و سود آوری بیشتر از مهارت

 

مشاوران بهره می برند.

 

امروزه کارفرمایان نیاز به داشتن اطلاعات کافی درخصوص قوانین مالی ،تامین اجتماعی و حقوقی

 

شفاف وقابل اتکاء جهت پیشبرد اهداف خود دارند.

 

لذا  برآن شد با بکار گیری مشاوران

 

توانمند و متعهد در زمینه خدمات مالی ،تامین اجتماعی و حقوقی خود ، ضمن حرمت  گذاری به قوانین

 

مقرارت و همچنین کارکنان محترم آن سازمان ها با هدف یاری رساندن ،به عزیزانی که با اندیشه ای

 

خلاق ودستانی توانا در رشد اقتصادی این مرز وبوم موثر می باشند ، همگام شویم.

 

 

مالیاتهای تکلیفی

 

طبق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتهای تکلیفی به مالیاتهایی اطلاق می گردد که پرداخت کنندگان وجوه هنگام پرداخت مکلفند:

 

-1 مالیات متعلقه را به میزانی که در قانون پیش بینی شده است محاسبه و از وجوه پرداختی کسر نمایند.

 

-2 وجوه کسر شده به عنوان مالیات قطعی یا علی الحساب گیرنده وجه (صاحب درآمد) را ظرف مهلت مقرر به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی مالیاتی (گیرنده وجه ارائه نمایند و لذا با توجه به مطالب مذکور می توان گفت که مالیاتهای تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص یا مودیان مالیاتی است که تکیلف کسر و پرداخت آن بر عهده پرداخت کنندگان وجوه گذارده شده است، از طرفی اینگونه مالیات ها تشابهی با مالیات های غیرمستقیم دارند با این تفاوت که مالیات غیرمستقیم توسط اشخاص ثالث از خریدار کالا وصول می گردد در صورتی که مالیات های تکلیفی از وجوه پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و به حسابهای مربوط واریز می گردد.

 

ویژگیهای مالیاتهای تکلیفی وصول سریع، کم بودن هزینه و یک منبع اطلاعاتی برای مودیان دیگر از لحاظ دستگاه وصول مالیات به شمار می رود.

 

 

 

مالیاتهایتکلیفیحسبمقررات       

 

قانونمالیاتهایمستقیم

 

مالیاتمالالاجارهپرداختی

 

به موجب تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولت و دستگاههای که تمام یا قسمتی از بودجه انها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها، شرک تها و موسسات وابسته به آنها و هم چنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مستغلات را از مال الاجاره ای که پرداخت می کنند، کسر و ظرف 10 روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند، بنابراین در اجرای تبصره مذکور مسوولین  امور مالی اشخاص حقوقی )مهندسین مشاور) که مستاجر ملکی می باشند مکلفند مالیات اجاره پرداختی را کسر و ظرف مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی مربوطه پرداخت نمایند.

 

مالیاتحقوق

 

براساس ماده 86 قانون مالیاتها پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ماده 85 محاسبه و کسر و ظرف 30 روز

 

ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیات محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

 

تبصره- پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل می آید. پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت

 

مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخهای مقرر در ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و  ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

 

مالیاتمضاربه

 

طبق ماده 102 قانون مالیاتها، عامل )مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط صاحب سرمایه ارائه نمایند.

 

مالیاتحقالوکاله

 

به موجب تبصره 2 ماده 103قانون مالیات ها وزارتخانه و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند 5% آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف 10 روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 

مالیاتعلی الحسابموضوعماده 104

 

براساس مقررات ماده 104 قانون مالیاتها وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری ها و کلیه اشخاص حقوق اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 )صاحبان مشاغل که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند( مکلفند در هر موردی که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی،  داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمان و تاسیسات فنی، تهیه طرح ساختما نها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند، 5% (طبق قانون جدید به 3% تغییر یافته)  آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه(کسر و ظرف 30 روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و هم چنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند و به موجب تبصره1 در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد.

 

کارفرما مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره

 

امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید و در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است(تبصره 2)

 

سایرمالیاتهایتکلیفی

 

از جمله سایر مالیاتهای تکلیفی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران و تکالیف مقرر درخصوص پرداخت کنندگان وجوه می باشد. در مورد قرارداد پیمانکاری__ بند الف که بعد از سال 1382 منعقد گردیده است درآمد مشمول مالیات فعالیتهای بند

 

مذکور را که طبق مقررات ماده 106 قانون مالیاتها تشخیص می گردد و طبق تبصره 1 ماده 107 در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای الف و ب ماده مذکور به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی 5/2% به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف 30 روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

 

مقرراتناظربراجرایتکالیفقانونی

 

همانطوری که در قانون مالیاتهای مستقیم مسوولیتها متناسب با اختیارات برای ماموران و مراجع مالیاتی لحاظ شده است درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی از طرف مودیان مالیاتی و یا اشخاص ثالث نیز جرائم نقدی و مجازات حبس تادیبی پیش بینی شده است و لذا براساس حکم کلی ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم کسانی که مطابق مقررات قانون مذکور مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و هم چنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر مشمول جریمه ای شناخته  شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

 

به موجب ماده 90 در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی محل

 

اشتغال حقوق بگیرد یا در مورد مشمولان تبصره ماده 82 )درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور از طرف دولت یا اشخاص مقیم ایران عاید شخص می شود(

 

اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرائم موضوع قانون مالیاتها محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 مطالبه کنند.

 

جرائمومجازاتها

 

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق

 

در مورد حقوق عبارت خواهد بود از  2% حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال مودی متضامنا مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود )ماده 197 (و هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود )ماده 199 ( و به موجب تبصره  2 همین ماده هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که به پرداخت مالیات مذکور سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد(تبصره 4 ماده 199).

 vX
Sorry, your CV is only 0% complete. You need to update your CV before you can apply for a vacancy


Click here to complete your online CV and then return to apply for this position.

See a sample completed CV

See tips on writing Job Descriptions in your
In charge of all financial affairs, administration, legal, human resources and IT and relevant activities:
• Annual budget procedure; support and moderation for business plans & reviews
• Financial statements, annual audit handling, consolidation of Mother Company in Austria with Iranian company, preparation of reports for board of directors and general assembly
• Financial leading of Iranian subsidiaries
• Risk & cash flow management
• Monitoring Key Performance Indicator and preparing analytic reports to enable Top Management to make decisions
• Auditing of third party companies
• Managing all financial issues of the company regarding international and domestic laws
• Building up, monitoring progress of a strategic driven financial department with all necessary parts as budget, controlling, pricing and risk management
• Ensuring low risk customer / supplier handling due to correct contract management and secured financial flows and guarantees
• Establishment of administration, human resources and company guidelines
• Establishment of an ERP system
• Managing communication to external lawyers and risk management
• Consolidating profit & loss statements and balance sheets plus all relevant annual statement recoveries
• Preparation of Management Accounts
• Full Balance Sheet Reconciliation or Bank and Control Accounts Reconciliations
• Implementing accounting system
• Financial Analysis on on-going Projects
• Liaising with Auditors for yearly Audit

Requirements • Managing Cash flow and Forecast • Setting-up and Running the Payroll

Maximum Age:  Minime
Based in Tehran
Key Demographic Requirements - applicants must be:

• Education: minimum Bachelor of Finance or Accounting from reputable university.
• Experience: Minimum 10 years in Finance and Accounting whereas at least 3 years in leading position with HR responsibility of minimum staff of 40.
• Microsoft Office, advanced user of Excel
• Knowledge of financial systems and soft wares like: IFRS, Hamkaran system, SAP
• Farsi and English proficiency (writing, listening, speaking and reading)
• Strong data interrogation and analysis skills
• Organized, self-motivated, proactiveشده توسط modir  

• Expert at communication and collaboration with staff at all organizational levels and departments
Founded in 1978, Resinfam Co. is widely acclaimed as the prominent manufacturers of water – borne emulsion polymers in Iran.
The company owes its success to a corporate strategy primarily concerned with achieving customer satisfaction through invariable commitment to quality improvement and product diversification.
Emulsion polymerization is our core activity, while product diversification is the company’s strategic choice in our pursuit of customer satisfaction.
Our products are commonly used as main raw materials in different industries such as:نوشته
Interior and exterior Paints and Coatings, adhesives, textile pigment printing, carpet back-coating, fabric sizing, wood and paper adhesives and construction chemic
Team leader

als.About the Company

نوشته یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴

آگهی استخدام شرکت اورند پلاستیک

شرکت اورند پلاستیک استخدام می نماید.


1- نیروی مهندسی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 1سال
محل استخدام : کارخانه حومه کرج،
شرایط : سابقه کاری مهندسی کامپاندینگ
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی پلیمر
2- کارشناس حسابداری
تخصص های مورد نیاز : آشنایی با نرم افزار رایورز- مسلط به نرم افزار Office- Excel
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : محل کار: دفتر مرکزی تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری
3- کارمند فروش
مقطع تحصیلی : دیپلم , فوق دیپلم , کارشناسی


اگر شما هم علاقه دارید در یک تیم پر انرژی و چابک فعالیت کنید و در زمینه های زیر می تونید به تیم کمک کنید به ما خبر بدید.

1- Web and PHP Developer
مهارتهای اصلی: HTML, CSS, JavaScript, CMS Software’s like WordPress, Joomla, Drupal, Magento
مهارتهای تکمیلی: Photoshop Knowledge

2- Backend C# Developer
مهارتهای اصلی: Deep Understanding of .NET and C#, Expert in Object Oriented Programming, OO Patterns, Experience in WCF, ASP.NET, WebAPI, Entity Framework
مهارتهای تکمیلی: ASP.NET MVC Experience

3- Frontend Web Developer
مهارتهای اصلی: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, jQuery, AngularJS, Bootstarp
مهارتهای تکمیلی: ASP.Net MVC, ASP.Net WebAPI

4- Android Developer
مهارتهای اصلی: Expert in Android SDK, Tools, ProGaurd, Gradle, Layouts, AsyncTask, Object Oriented Programming, OO Patterns... Working knowledge of version control systems like SVN & Git
مهارتهای تکمیلی: Xamarin Experience

5- iOS Developer
مهارتهای اصلی: Expert in Objective-C, Object Oriented Programming, OO Patterns, Working knowledge of version control systems like SVN & Git
مهارتهای تکمیلی: Xamarin Experience, Swift Experience

6- Apps and Deployment
مهارتهای اصلی: Microsoft Technology stack like Exchange, SharePoint, Team Foundation Server, Skype for Business, Windows Server administration, IIS, Web Farms, Load Balancing, Clustering

در حال حاضر تیم ما داره با تکنولوژی های زیر کار می کنه:
- با Visual Studio 2013 و Microsoft .Net 4.0, 4.5 و C# برای توسعه نرم افزارها کار می کنیم
- از Microsoft Team Foundation Server برای ابزارهای تیمی استفاده می کنیم
- از Oracle برای بانک اطلاعاتی سیستم با کمک Entity Framework استفاده می کنیم
- از یک سری ابزارهای دیگه مثل MSMQ و Lucene.Net برای پیش بردن کارامون کمک گرفتیم
- از Scrum هم برای بهتر کردن فرآیندهامون کمک می گیریم

اگه تمایل دارید در یک تیم خوب و حرفه ای و در محیطی پویا همکاری کنید، لطفاً رزومه و اطلاعات تماستون رو به ایمیل hr@appson.ir ارسال کنید.


جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
شرایط : حداقل 2 سال س

jalalaraco

 

Jalal Ara Co. jalalara. jalal ara جلال آرا همراه با پیشگامان سلامت JALAL ARA Along with Pioneers in Healthcare Solutions. شرکت جلال آرا ، پیام آور روش های نوین ...

 

Jobs By Jalal Ara IranTalent com استخدام

 

clip-show.best-fun.ir/Jobs-By-Jalal-Ara-IranTalent-com-استخدام.html

 

۱مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - About Jalal Ara Jalal Ara Co. as a Tehran-based company is a key player in the Iranian healthcare, medical devices market and in the ...

 

Jalal Ara Co - free download app

 

Jalal-Ara-Co.html

 

۱۰مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - Jalal Ara Co. jalalara. jalal ara جلال آرا همراه با پیشگامان سلامتJALAL ARA Along with Pioneers ... Jobs By Jalal Ara | IranTalent.com | استخدام .

 

چکوتیک - Secretary | Jalal Ara

 

Jalal-Ara

 

چکوتیک - مرکز گردآوری و طبقه بندی آنلاین اخبار، عناوین و رخدادهای مورد علاقه پارسی زبانان ایران و جهان - با موبایل یا هر ابزاری، سریع، آنلاین و منظم در جریان مطالب ...

 

چکوتیک - Sales and Marketing Manager - Medical | Jalal Ara

 

Jalal-A...

 

استخدام منشی | ۲۸ آبان ۹۴ [ 20 ساعت پیش] · استخدامی استخدامی ... Sales and Marketing Manager - Medical. Jalal Ara Tehran, Iran Ref: P802-27, Jalal Ara ...

 

Jobs By Jahan Tiva Ara IranTalent com استخدام

 

Ara-IranTalent-com-استخدام.h...

 

۱۹مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - استخدام. Jobs By Mapna Group | IranTalent ... IranTalent.com | استخدام ... Iran Novin Clinic Jahan Gostaresh Tejarat (J... Jalal Ara ... بیش کاربرد این سایت چیست؟

IranTalent.com یک سرویس کاملا آنلاین است. این سرویس برای افراد متخصص و مسلط به زبان انگلیسی امکان یافتن بهترین فرصت­های کاری و حرفه‌ای را در سراسر ایران در بهترین شرکت ها فراهم می‌سازد.

همچنین از طریق این سایت، شرکتها و موسسات میتوانند بهترین مدیران و متخصصین را در کمترین زمان یافته و از آنان برای فعالیت در مجموعه خود دعوت به همکاری نمایند.


  نحوه کار این سرویس به چه صورت است؟

متخصصین و افراد جویای فرصت­های شغلی بدون پرداخت هیچ گونه هزینه­ای پس از ثبت نام در سایت، مشخصات فردی، سوابق تحصیلی‌ و خلاصه تجارب کاری خود را در چند فرم آنلاین وارد می­کنند. این اطلاعات توسط سایت بطور اتوماتیک تبدیل به یک رزومه آنلاین (CV) شده و در بانک اطلاعاتی‌ IranTalent.com ذخیره می­شود.

کارفرمایان و شرکت­هایی که جویای نیروهای حرفه‌ای هستند می­توانند این افراد را از دو طریق یافته و با آنها تماس بر قرار کنند:

 

 آگهی استخدام: شرکت­ها فرصت­های کاری خود را بر روی سایت آگهی می­کنند. سایت بصورت اتوماتیک هر هفته آخرین موقعیت­های شغلی آگهی شده را به افرادی که تحصیلات، تجربه کاری یا علایق حرفه­ ای مرتبط دارند ایمیل می­کند. علاقمندان به هر موقعیت شغلی پس از مطالعه آگهی و توضیحات ذیل آن ، درخواست خود را به صورت آنلاین ارسال می­کنند و در اینصورت رزومه آنان بدست کارفرما می رسد. کارفرما پس از بررسی رزومه‌های دریافتی، نیروهای مورد نظر خود را انتخاب کرده، از آنها برای مصاحبه و دیدار حضوری دعوت می‌کند.

 

 جستجو در رزومه­ ها:شرکتها همچنین امکان این را دارند که نیروهای مورد نظر خود را مستقیما در مجموعه رزومه های جمع­ آوری شده در بانک اطلاعاتی سایت جستجو کنند. این امکان چیزی شبیه جستجو در گوگل می‌باشد، با این تفاوت که علاوه بر کلمات و عبارات، کارفرما می­تواند بر اساس پارامترهای دیگری مثل سن، زمینه تخصصی، نوع صنعت، میزان تجربه، و  استان محل سکونت جستجوی خود را محدود نماید. سایت رزومه‌هایی‌ را که بیشترین مطابقت را با پارامتر های درخواستی کارفرما دارند لیست می­کند. کارفرما پس از بررسی رزومه‌های یافته شده، با افراد مورد نظر خود تماس گرفته، از آنها برای مصاحبه و دیدار حضوری دعوت به عمل می­آورد.


  چه  کسانی از سرویس این سایت استفاده می­کنند؟

سرویس IranTalent.com برای افرادی مناسب است که حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و آشنایی نسبی به زبان انگلیسی دارند.

در حال حاضر حدود نیم میلیون نفر از متخصصین ایرانی رزومه خود را در بانک اطلاعاتی سایت ثبت کرده اند. لازم به ذکر است که اکثر این افراد به دلیل داشتن تحصیلات و تخصصهای مختلف، پیشاپیش در فرصتهای کاری خوبی‌ مشغول می­باشند. اما با ثبت نام در سایت، امکان یافتن فرصت­های بهتر و مناسبتر را برای خود فراهم می­کنند.

تا به امروز بیش از ۱۶۰۰ شرکت از سایت برای یافتن نیروهای متخصص خود استفاده کرده اند. کارفرمایانی که از این سرویس استفاده می­کنند اغلب شرکت­های بین‌المللی فعال در ایران، و یا شرکت­های ایرانی‌ شناخته شده­ ای می باشند که در صدد استخدام نیروهای متخصص و مسلط به زبان انگلیسی هستند.


  این سرویس در مقایسه با گزینه‌های جایگزین چگونه است؟

سرویس استخدام آنلاین امروزه در سراسر جهان به عنوان جایگزین برتر روش­های سنتی‌ استخدام (نظیر آگهی روزنامه و یا معرفی از طریق دوستان و آشنایان) شناخته شده است.

مطالعات انجام شده و مقایسه IranTalent.com با پرتیراژترین روزنامه ایران، نشان می دهد که تعداد رزومه های دریافتی از آگهی روی سایت بیش از ۵  برابر تعداد رزومه های دریافتی از طریق روزنامه بوده است. این در حالی است که هزینه سایت بطور میانگین ۵۰ درصد پایین تر بوده و رزومه های آن از کیفیت بالاتری برخوردارند. جهت اطلاع بیشتر به این مقایسه آماری مراجعه نمایید.


  چرا سایت کلاً به زبان انگلیسی است؟

از آنجایی که زمینه خدمات IranTalent.com منحصر به افراد و متخصصین مسلط به زبان انگلیسی می‌باشد، کلیه بخش­های سایت به انگلیسی طراحی و ارائه شده است.

چنانچه شما تمایل به استفاده از سایت دارید ولی‌ تسلط لازم به زبان انگلیسی ندارید، میتوانید پس از گذراندن یک دوره زبان انگلیسی دوباره به سایت مراجعه نمایید.


  هزینه استفاده از سایت چقدر است؟

کلیه خدمات IranTalent.com برای متخصصین و متقاضیان فرصت­های شغلی کاملا رایگان است و هیچ گونه هزینه‌ای برای ثبت نام در سایت دریافت نمی‌شود. در صورت یافتن فرصت کاری از طریق سایت نیز نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست.

شرکتها و موسساتی که از سرویس IranTalent.com برای یافتن نیرو استفاده می­کنند، بسته به مدت و نوع دسترسی مورد نیاز خود، بر اساس تعرفه سایت، آبونمان ماهانه یا سالانه پرداخت می نمایند.


  برای شروع استفاده از خدمات سایت چه کنیم؟

متخصصین جویای کار: اگر شما جویای فرصت‌های کاری متناسب با تخصص، تجربه و یا تحصیلات خود هستید، لطفا مشخصات خود را در فرم ثبت نام متخصصین وارد کنید و به سوالاتی که سیستم از شما میپرسد پاسخ دهید. ابقه فروش سرد آب معدنی

 

:۰۶
• Capable of time and stress management

ت اپسان

شرکت اپسان – شرکت خدمات موبایل هلدینگ فناپ - به دنبال جذب هم تیمی های جدیده.


"Thanks a million for your excellent service! Opening our new office in Tehran was not easy, but with your help and professional service, we were able to recruit a very capable and qualified team in a matter of days. "

ترجمه این صفحه

Jalal Ara Co. as a Tehran-based company is a key player in the Iranian healthcare, medical devices market and in the pharmaceuticals and food supplements ...

Pharmaceuticals - Iran Talent Recruitment Agency

ترجمه این صفحه

آگهی استخدام شرکme to Jalal Ara Co.کارفرمایان/ جویندگان نیروی متخصص: چنانچه شما برای شرکت و یا سازمان خود جویای نیروی حرفه‌ای هستید، لطفا به صفحه شرکتها و کارفرمایان مراجعه نمایید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید تا برای ارائه توضیحات بیشتر خدمات و ایجاد دسترسی آنلاین، با شما تماس گرفته شود.  


 

Cosar Pharmaceutical, Tehran, 01 Dec 2015. 6, P802-32, Sales and Marketing Manager(Pharmaceuticals, Medical Devices) Jalal Ara, Tehran, 01 Dec 2015.

Finance Manager | Jalal Ara | خبرآموز

استخدام برنامه نویس مسلط به پرستا شاپ ... استخدام طراح وب مسلط به برنامه های گرافیکی ... Finance Manager. Jalal Ara Tehran, Iran Ref: P802-30, Jalal Ara ...

Sales and Marketing Manager(Pharmaceuticals, Medical ...

Sales and Marketing Manager(Pharmaceuticals, Medical Devices) | Jalal Ara ... استخدام طراح وب مسلط به برنامه های گرافیکی ... Ref: P802-32, Jalal Ara ...

Welco

13 نظر

 1. RogerengetRogerenget:

  Dissertation Writing Service - EssayErudite.com Our https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/ provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7. Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts. Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

 2. EssayPaperEssayPaper:

  EssayErudite.com is the web's leading provider of quality and professional academic writing. When it comes to essay writing, an in-depth research is a big deal. Our experienced writers are professional in many fields of knowledge so that they can assist you with virtually any academic task. We deliver papers of different types: essays, theses, book reviews, case studies, etc. We have thousands of satisfied customers who have already recommended us to their friends. Why not follow their example and place your order today?

 3. AaauceroorkAaauceroork:

  Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights! Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward

 4. AnnaabemsAnnaabems:

  Предлагаю http://safe-water.ru - пергидроль в розницу в Белгороде

 5. JustinhemJustinhem:

  Хорошо отдохнуть можно тут: http://www.jbereg.ru - Детский лагерь в Крыму

 6. nvoirrspifenvoirrspife:

  porehagymat fogyas http://cigopweight.space/l527nzh73-d3ty4.html youngevity fogyókúra http://cigopweight.space/666-on3-67nzh3e98.html Yoga dimagrimento Fitness scaricare http://cigopweight.space/l1b96657-4474-y3-e54.html come perdere peso a 20 kg di acqua http://cigopweight.space/6346fqq3o3k2t7o8vn.html Gewichtsverlust von Abführmitteln vor und nach http://cigopweight.space/323y1-i2tklds74-8z7z3.html Protein-Diät für schwangere Frauen für eine Woche http://cigopweight.space/3u25okcqaa2y3w6.html mit lehet főzni reggeli fogyás http://cigopweight.space/4hh34bw154315.html Van túlsúly 20 kg http://cigopweight.space/5d917u1zqtwlyt4-6.html ösztönzést fogyás http://cigopweight.space/7l

 7. YuriysopYuriysop:

  Нужна помощь. В квартире появились клопы Напишите кто сталкивался?. Я нашел фирму в Энгельсе по уничтожению насекомых с положительными отзывами Самостоятельно пробовал разные средства от насекомых, не помогло. ------ Добавлено 10.08.2017 23:25 Кому надо ссылку http://bio64.ru/?page_id=195 - http://www.bio64.ru - http://bio64.ru/wp-content/themes/wordpress-shabloni.ru.spectrum/wordpress-shabloni.ru.spectrum/images/logo.png

 8. YuriysopYuriysop:

  Помогите. В доме появились тараканы Напишите кто как избавлялся?. Я нашел фирму в Саратове по избавлению от насекомых с положительными отзывами Самостоятельно пробовал разные средства от насекомых, не помогло. ------ Добавлено 01.08.2017 11:01 Кому надо ссылку [http://bio64.ru/?page_id=193 - клопов в саратове http://www.bio64.ru - http://bio64.ru/wp-content/themes/wordpress-shabloni.ru.spectrum/wordpress-shabloni.ru.spectrum/images/logo.png

 9. BethanyIuwBethanyIuw:

  http://socialbookmarkings.co.uk/story.php?title=buy-accutane-online

 10. PutinmearpPutinmearp:

  Putin - excel courses - https://www.youtube.com/c/ExcelStore excel training excel courses excel lessons sql training sql courses sql lessons

 11. ForextudgefForextudgef:

  Supply and demand forex book. https://forex-is.com

 12. ForexfabYForexfabY:

  Forex ringgit para usd. https://pt.forex-trading-is.com

 13. AngelrhypeAngelrhype:

  naija latest news update https://fmohconnect.gov.ng/international_cooperation.html


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />