Quantcast

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

http://www.razeadad.com/images/hesabdari.jpg

مالیات بخش اعظمی از منابع در آمدی یک دولت محسوب می گردد . در صورتی که دولت در وصول مالیات های خود تداوم بخشد سبب اجرای برنامه ریزی مداوم در اجرای خدمات رسانی در حیطه های مختلف فعالیتی خواهد شد .بررسی دوباره و مجدد انواع مالیات ها و نیز وصول آنها سبب می گردد تا در نحوه ی توزیع ثروت و نیز اقتصاد کشور دچار تغییر و تحول گردد . مالیات بر ارزش افزوده تقریبا" در بیش از 120 کشور جهان در حال اجرا می باشد و این آمار نشان دهنده ی میزان اتکا و مقبولیت مبحث مالیات بر ارزش افزوده می باشد که در ممالک مختلف مالیات بر ارزش افزوده یک منبع در آمد قابل اتکا و مطمئن می باشد . اجرا کردن مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ثابت سبب می شود تا میزان در آمد مورد نیاز جهت یک مملکت به راحتی پیش بینی گردد و اجرا شدن کوتاه مدت آن سبب تکمیل نقدینگی کشور خواهد گردید . همانطور که بیان شد بخش اعظمی از بودجه و در آمد یک مملکت را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می دهد که این گونه مالیات تحت عناوین مختلفی وصول می گردد و در کشور هایی که مالیات دارای نظام قانونمندی باشد حدودا" 60% از بودجه یک مملکت را تشکیل می دهد.

 

مالیات بر ارزش افزوده که امروزه در اروپا به عنوان مالیات بر فروش نام گذاری شده است .مالیات بر ارزش افزوده که همان مالیات غیر مستقیم می باشد که خریدار بهای مالیات بر ارزش افزوده را به همراه بهای محصول یا خدمات خریداری شده می پردازد و فروشنده نیز موظف است تا مقدار مالیات اخذ شده از خریدار را به خزانه دولت واریز نماید . فروشنده نیز در هنگام خرید اولیه تمام مالیات بر ارزش افزوده را به فروشنده ی خود پرداخته و این در حالی است که او خریدار محسوب نمی شود بناراین او می تواند مالیات بر ارزش افزوده ی پرداختی خود را از مالیات دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت آن را به خزانه دولت واریز نماید.

و اما مالیات بر ارزش افزوده شامل کالاها و خدماتی می شود که توسط پول در بین مردم داد و ستد می شود و این در صورتی است که برای آن تخفیفی لحاظ نگردیده باشد ، به عنوان مثال اقلامی که صادر می شوند از این مالیات معاف هستند. در بسیاری از کشورها خدماتی و محصولاتی نظیر داروها ، خدمات پزشکی ، مواد غذایی و حتی خدمات رسانه ای چاپی غیر تبلیغاتی و یا آنهایی که شامل موارد تبلیغاتی اندکی می شوند شامل مالیات بر ارزش افزوده محسوب نمی گردند .اداره ی مالیات مواردی که شامل تک پست ها باشند در واقع شامل موارد دریافتی و پرداختی به تنهایی را در نظر نمی گیرد بلکه جمع مالیات را تنها در انتهای هر سال مورد محاسبه قرار می دهد . به عنوان مثال یک بازرگان و یا یک تولید کننده در پایان سال حجم تمام مالیات های دریافتی از مشتریان خود را جمع می کند و از کل مالیات های پرداختی خود ( نظیر بهای قبوض مورد استفاده ، آب ، برق و ... ، خرید مزومات شرکت ، بهای لازم رای تعمیر خودرو ها و وسایل مورد نیاز در شرکت ) کسر نموده و وجه تفاوت آن را به دولت می پردازد .

در ذیل به مواردی که شامل مالیات بر ارزش افزوده می شود اشاره خواهیم نمود :
ماده ۱- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.
ماده ۲- منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم ونهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
ماده ۳- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها وخدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۴- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول مالیات خواهد شد.
ماده ۵- ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد.
ماده ۶- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.
ماده ۷- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی می باشد.
ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹- معاوضه کالاها وخدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی وبه طور جداگانه مشمول مالیات می باشند.
ماده ۱۰- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود.
وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف- در مورد عرضه کالا:
۱- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
۳- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه؛
ب- در مورد ارائه خدمات:
۱- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج- در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

در ماده های ذکر شده ماده های مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

و اما می توان بیان نمود که مالیات از جمله مهم ترین منابع در آمد دولتها به شمار می رود . تداوم وصول مالیات سبب می شود دولت برای ارائه ی خدمات مورد نیاز جامعه برنامه ریزی بهتری را در نظر بگیرد و با این هدف و برنامه ریزی در حیطه آن بهترین خدمات را در زمان مورد نظر در اختیار افراد قرار دهد . برخی مسائل سبب بازنگری روند وصول مالیات و نیز تجدید نظر در انواع مالیات می گردد به در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود :

 1) تغییراتی که در اقتصاد کشور رخ دهد .

2) تغییراتی که در نحوه ی تولید و توزیع ثروت و در آمد اتفاق بیفتد .

 اجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور در دنیا نشان از مقبولیت این نظام دارد و علت اصلی آن نیز قابل اتکا بودن به علت منبع درآمدی است که برای دولت ها در نظر گرفته می شود . اجرای مالیات بر ارزش افزوده به صورت ثابت و یکسان در آمد را برای دولت تامین می نماید و دوره کوتاه مدت آن نیز سبب می شود تا نقدینگی در کشور به صورت همیشگی تداوم یابد . و اما ضرورتی که برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده می توان بیان نمود ، منبع اصلی در آمد دولت می باشد که این منبع تحت عناوین مختلفی وصول می شود و در آمدی که از وصول مالیات بر ارزش افزوده به دست می آید سبب می شود بخش قابل توجهی از بودجه کشور تضمین گردد و این خود به تنهایی بیش از 60% بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />