Quantcast

ارائه الگوی مناسب محاسبه قیمت تمام شده

ارائه الگوی مناسب محاسبه قیمت تمام شده

فضای بسیار پیچیده و متغیر تصمیم گیری، افزایش روز افزون رقابت و انتظارات خدمت گیرندگان و دیگر ذینفعان، کمبود منابع، بروز بحران های اقتصادی و مالی، محدودیت های زیست محیطی، مسوولیت های اجتماعی و ... دست به دست هم داده اند تا فرصت هرگونه اشتباه و خطا را از سازمان های امروزی در هر سطح و اندازه چه در بخش خصوصی و چه دولتی سلب نمایند. به همین دلیل سازمان ها به سوی راه حل هایی حرکت می کنند که دارای ویژگی های زیر باشد:

 • ایجاد نمای جامعی از عملکرد گذشته، حال و آینده سازمان
 • ارتقای توان پیش بینی عملکرد سازمان در آینده
 • ارتقای توان پیش بینی منابع مورد نیاز سازمان برای تامین نیاز آینده
 • امکان تخصیص منابع مالی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم آورد(بودجه ریزی عملیاتی)ایجاد نمای جامعی از مدل هزینه ای سازمان تا سازمان امکان ردیابی هزینه های خود را داشته باشد
 • ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک هزینه های سازمان
 • ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک عملکرد سازمان
 • ارتقای سطح یادگیری سازمان نسبت به پیامدها و عواقب تصمیمات خود
 • 09127949281 شفائی

  

 

بسمه تعالی

 

 

ارائه الگوی مناسب محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات در سازمان امور اقتصادی و دارایی

 

 

مقدمه

فضای بسیار پیچیده و متغیر تصمیم گیری، افزایش روز افزون رقابت و انتظارات خدمت گیرندگان و دیگر ذینفعان، کمبود منابع، بروز بحران های اقتصادی و مالی، محدودیت های زیست محیطی، مسوولیت های اجتماعی و ... دست به دست هم داده اند تا فرصت هرگونه اشتباه و خطا را از سازمان های امروزی در هر سطح و اندازه چه در بخش خصوصی و چه دولتی سلب نمایند. به همین دلیل سازمان ها به سوی راه حل هایی حرکت می کنند که دارای ویژگی های زیر باشد:

 • ایجاد نمای جامعی از عملکرد گذشته، حال و آینده سازمان
 • ارتقای توان پیش بینی عملکرد سازمان در آینده
 • ارتقای توان پیش بینی منابع مورد نیاز سازمان برای تامین نیاز آینده
 • امکان تخصیص منابع مالی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم آورد(بودجه ریزی عملیاتی)ایجاد نمای جامعی از مدل هزینه ای سازمان تا سازمان امکان ردیابی هزینه های خود را داشته باشد
 • ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک هزینه های سازمان
 • ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک عملکرد سازمان
 • ارتقای سطح یادگیری سازمان نسبت به پیامدها و عواقب تصمیمات خود

همانگونه که ملاحظه می شود، امروزه پرداختن به ابزارها و رویکردهای اثربخش و آینده نگر برای پیش بینی عملکرد آینده سازمان و پیش بینی منابع مورد نیاز در قبال دستیابی به این عملکرد، بسیار حیاتی و ضروری است.

از طرفی با عنایت به دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی،از مدیران دولتی تلاش و همتی مضاعف انتظار می رود تا با تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور،تکمیل اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی،اقتصادی و تجاری و نیز خروج دستگاههای دولتی از حوزه کار تصدی‌گری، رشد تمامیشاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه را سبب شوند و با افزایش جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی،بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه فراهم آید و کشور به موفقیت جهاد اقتصادی برسد.

در این میان نقش هزینه یابی نیز بسیار حائز اهمیت است، کشورما در بخش دولتی نیز با توجه به اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404 و سیاستهای کلی نظام و با هدف قرار دادن شعار بودجه بدون نفت، استفاده از شیوه های مذکور در قالب فصول 2 و 11 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اصلاح نظام های حسابداری و بودجه ریزی، اصلاح نظام مدیریت مالی و قیمت تمام شده کالا و خدمات، استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطوح مختلف سازمانی، برون سپاری و خصوصی سازی را در دستور کار سازمانها و دستگاههای اجرایی مختلف قرار داده است.

مفاهیمواستانداردهایحسابداریبهایتمامشدهبهمنظورایجاداطلاعاتمربوطوبه موقعبرمبنایهزینهیابیکاملدربرنامههایدولت وبرنامهریزی،فعالیتهاومحصولآنها،میباشددولتومجلسمیتوانند ازاطلاعاتهزینهایبرایتصمیمگیریدرمورداختصاصمنابعدولتی،برنامههایمجازومشخصوارزیابیعملکردبرنامهها

استفادهکنند.همچنینمدیرانبرنامهریزیهممی توانندازاطلاعاتهزینهایدرتصمیمگیریهایمدیریتیجهتبررسیکاراییواقتصادعملیاتیاستفادهکنند .مفاهیمحسابداریبهایتمام شده،روابطبینحسابداریبهایتمامشده،گزارشمالیوبودجهبندیرا تشریحمیکند،

استفاده از اطلاعات قیمت تمام شده برای دستیابی به 3 هدف عمده انجام می شود:

 

 

 مبانی قانونی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در کشور

1) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

ماده 33 قانون مدیریت خدمات کشوری: تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

2) جزء 2 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال های 82 و 83

3) ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه

4) ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه آن

5) ضوابط اجرایی بودجه سال‌های 1386 و 1387

6) بند 32 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه 5 توسعه کشور 7) بخشنامه بودجه سال 1389 کل کشور (در این بخشنامه با اشاره به بند 32 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری 10 دستگاه اجرایی کشور جهت اجرای آزمایشی بودجه‌ریزی عملیاتی انتخاب شده اند)

8) ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

"به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.... اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوط بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می گردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد".

همچنینامروزهبهدلیلوجودمتغیرهایبیشمارمؤثردرفرایندتصمیمگیریمدیران،بهویژهدردولتبهدلیلتقاضایروزافزوننسبتبهارائهخدماتباکیفیتبالاتر، فشاربرایپاسخگوییوشفافیتعملکرددولت،نیازبهکاهشهزینههایجاریدولت،کنترلکسری،بهبودوظایفوکارکردهایدولت،اثربخشیحاکمیتوافزایشبهرهوری،لزوماستقرارسیستمحسابداریبهایتمامشدهدردستگاههایاجراییضروریمیباشد.

مراحل محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات در سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران

گام اول : شناسایی مراکز هزینه و فعالیتها و خدمات مرتبط به هر مرکز هزینه (جدول شماره 1 صفحه5)

در این مرحله کلیه مراکز هزینه اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی در سازمان شناسایی و عملیات و فعالیتهای مرتبط که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارائه خدمت نهایی نقش دارند، به تفضیل شناسایی گردید.

گام دوم : محاسبه و تخصیص بهای تمام شده

این گام مشتمل بر 4 مرحله به شرح زیر می باشد:

مرحله اول تخصیص

در این مرحله از تخصیص، اقلام مستقیم بهای تمام شده به تمامی مراکز هزینه تخصیص می یابد.

مرحله دوم تخصیص

در این مرحله، تمامی مانده های مراکز هزینه که از مرحله اول تخصیص حاصل شده اند، بر اساس مبانی تسهیم مناسب، بین مراکز عملیاتی اختصاص می یابد.

مرحله سوم تخصیص

طی این مرحله، بهای تمام شده مراکز تولیدی به فعالیتها ،به تفکیک تخصیص می یابد. بدین ترتیب پس از انجام این مرحله بهای تمام شده فعالیتها حاصل می گردد.

مرحله چهارم تخصیص

با توجه به سهم هر خدمت از فعالیتهای مربوطه با تسهیم به نسبت نمودن قیمت فعالیتها در واقع قیمت خدمات به تفکیک بطور متوسط و سر جمع محاسبه می شود.

8-2-3- توجیه دلایل وانتخاب سیستم هزینه یابی پیشنهادی

نوع عملیات هر سازمان مشخص کننده سیستم هزینه یابی مورد نیاز آن سازمان   می باشدوباتوجه به بررسی های که به عمل آمده است،سیستم هزینه یابی استاندارد در حال حاضر قابل استفاده نمی باشد زیرا:

الف: به سبب فقدان سیستم حسابداری مناسب بهای تمام شده در سازمان امور اقتصادی و دارایی ،اطلاعات قابل اطمینانی جهت تعیین استاندارد بهای تمام شده وجود ندارد.

ب: در ادامه بند الف تعیین استاندارد بهای تمام شده نیاز به گذشت زمان و آزمایش سیستم های حسابداری سازمان دارد.

لذا تا زمانی که استاندارد بهای تمام شده قابل تعیین نیست بهتر است از سیستم هزینه یابی تاریخی (واقعی)استفاده شود.

معرفی روش دلفی[1][*]

زمانی که اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره‌ی یک موضوع خاص، مدنظر باشد، از روش دلفی استفاده می‌شود.مراحل رسمی برای به دست آوردن توافق عام یک تعداد از متخصصان، از طریق اخذ نظر آنها را روش دلفی می‌نامند که توسط محققان شرکت راند[2][†] تهیه و عرضه شده است. در این روش، مشارکت کنندگان با هم رو به رو نمی‌شوند. در واقع، متخصصان نمی‌دانند چه کسانی در این تحقیق مشارکت دارند. در این روش بیشترین سعی بر این است که از اطلاعات اضافی، تجربه و ارزیابی نقادانه گروه استفاده شود، ضمن این که تأثیر سوء بالقوه مراودات حضوری را به حداقل برسانند.شکل زیر مراحل روش دلفی را نشان می‌دهد( حاضر ،1374).

بیان مشکل (فرم نظرخواهی)

 

تکمیل و توزیع فرمهای نظرخواهی نظرخواهی نظرخواهی

 

تکمیل فرم نظر خواهی

 

توافق

 

 

جمع آوری ـ توزیع نتایج

 

مراحل روش دلفی

 

 

 

 

 

          مراحل روش دلفی به طور مختصر به شرح زیر می باشد:

1ـ مشکل برای اعضای گروه از طریق ارسال فرم نظرخواهی مطرح شده و از آنها خواسته می‌شود نظرات خود را ارائه نمایند.

2ـ هر متخصص فرم نظرخواهی را پر کرده و و برگشت می‌دهد.

3ـ نتایج جمع آوری شده وهمراه با فرمهای نظرخواهی تجدیدنظر شده و اختصاصی‌تر در اختیارمتخصصان

گذارده می‌شود.

4ـ متخصصان دومین فرم نظرخواهی را هم تکمیل می‌کنند.

5ـ این فرآیند تا دستیابی به یک توافق عام ادامه خواهد داشت.

مزایای روش دلفی کاملاً مشهود است. متخصصان، تجربه و انتقادهای چندین نفر در خدمت حل یک مشکل قرار گرفته، و با بررسی مجدد نظرات هر یک از اعضاء ارزشهای مربوط و پذیرفته شده در هم آمیخته شده و ایده های جدیدی ارائه می‌گردد.

 

تعریف و شناسایی مراکز جذب هزینه

برای محاسبه بهای تمام شده سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران در گام اول مراکز هزینه را به دو دسته کلی مراکز عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم می نماییم که فهرست کلی این مراکز در جداول 1 و2 آمده است:        

                                         جدول شماره 1- فهرست مراکز عملیاتی

عنوان مرکز

کد مرکز

اداره اموال و اوراق بهادار

1

اداره خزانه

2

اداره تمرکز و تلفیق حسابها

3

اداره نظارت مالی

4

معاونت اقتصادی

5

گروه نظارت هزینه دولتی

6

                                           جدول شماره 2- فهرست مراکز غیر عملیاتی

عنوان مرکز

کد مرکز

امور عمومی و اداری و تدارکات

1

واحد ذیحسابی

2

حوزه مدیریت

3

واحد انفورماتیک

4

واحد حراست

5

 

لازم به ذکر است که تمامی واحدهای غیر عملیاتی در قالب معاونت پشتیبانی سازمان بیان گردیده ، همچنین عوامل بهای تمام شده بطور کلی شامل مواد مستقیم ،حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه های سربار می باشد که بشرح زیر است:

1-    اقلام مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده

این اقلام کلیه عوامل حقوق و دستمزد نیروی انسانی مرتبط با تولید خدمات را در بر می گیرد. جدول شماره 3 ، 4

و5 اقلام و مبالغ مزبور را نشان می دهد.

لازم به ذکر است جهت جلوگیری از افشاء داده های مالی دستگاه اجرائی مربوط،ارقام فرضی می باشد.

                         جدول شماره 3 - اقلام مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده (مراکز عملیاتی)

شرح تفصیلی مرتبط

فصول هزینه

شرح

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

فصل 1

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

فصل 1

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

فصل 2

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

فصل 1

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

فصل 1

پاداش رفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   جدول شماره 4 – مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده (مراکز عملیاتی)

 

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

6478859863

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

2533106922

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

17902716

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

240000000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

2415195633

پاداش رفاهی

 

11685065134

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                       جدول شماره 5 – مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده (مراکز غیر عملیاتی)

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

2058027023

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

943601848

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

32414683

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

77500000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

864175355

پاداش رفاهی

 

3975718909

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- اقلام عمومی (سربار) قیمت تمام شده

این اقلام کلیه هزینه های تشکیل دهنده قیمت تمام شده، به غیر از اقلام مربوط به نیروی کار را در بر می گیرد؛ که مهمترین این اقلام و مبالغ ریالی آنها به شرح جدول شماره 6 می باشد:

                                             جدول شماره 6- اقلام مرتبط با سربار بهای تمام شده

شرح تفصیلی مرتبط

 

فصول هزینه

شرح

 

 

هزینه های سربار تولیدی :

مراکز جذب هزینه

فصل 2

سوخت ،آب ،برق ،تلفن و گاز

مراکز جذب هزینه

فصل 2

خدمات قراردادی و اشخاص

مراکز جذب هزینه

فصل 2

خرید مواد و لوازم مصرفی

مراکز جذب هزینه

فصل 2و6

هزینه غذا

مراکز جذب هزینه

فصل 3

اجاره و کرایه

مراکز جذب هزینه

فصل 6

کمک به مهد کودک

مراکز جذب هزینه

فصول 1،2،6و7

سایر هزینه ها

                              

                            جدول شماره 7- مبالغ ریالی مرتبط با سربار بهای تمام شده

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

هزینه های سربار تولیدی :

مراکز جذب هزینه

582442050

سوخت ،آب ،برق ،تلفن و گاز

مراکز جذب هزینه

1150101605

خدمات قراردادی و اشخاص

مراکز جذب هزینه

531823169

خرید مواد و لوازم مصرفی

مراکز جذب هزینه

205657000

هزینه غذا

مراکز جذب هزینه

16008000

اجاره و کرایه

مراکز جذب هزینه

21460000

کمک به مهد کودک

مراکز جذب هزینه

2549281475

سایر هزینه ها

مراکز جذب هزینه

46996016

پرداخت دیون

 

5103769315

جمع

 

3- هزینه غیر مرتبط به قیمت تمام شده فعالیتهای سازمان

هزینه هایی هستند که ارتباط مستقیم در تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتهای سازمان نداشته ولی در چرخه

بهای تمام شده نمی توان از آنها صرفنظر نمود که فهرست این هزینه ها در جدول شماره 8 آمده است:

                           جدول شماره 8- اقلام و مبالغ ریالی مرتبط با هزینه های غیر مرتبط

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

مراکز جذب هزینه

 

 

192037350

پاداش پایان خدمت بازنشستگان

مراکز جذب هزینه

660600000

حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان

مراکز جذب هزینه

405000000

عیدی بازنشستگان

 

1257637350

جمع

 

 

 

تخصیص بهای تمام شده

تخصیص بهای تمام شده در چهار مرحله انجام میشود:

1- مرحله‌ی اول تخصیص (تخصیص اقلام مستقیم بهای تمام شده به مراکز هزینه)

در این مرحله به بیان سهم مراکز عملیاتی از عوامل بهای تمام شده می پردازیم در جداول 13،14 ،9،10،11،12 سهم هر یک از این مراکز را از هزینه نیروی کار نشان می دهیم:

         جدول شماره 9 –(مرحله اول تخصیص) مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده اداره اموال واوراق بهادار

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

718517644

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

253851157

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

4449282

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

30000000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

257681555

پاداش رفاهی

 

1264499638

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             جدول شماره 10 –(مرحله اول تخصیص) مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده اداره خزانه

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

1132957831

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

428365117

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

4172443

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

51000000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

409824113

پاداش رفاهی

 

2026219504

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

637641093

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

232388641

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

913695

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

27000000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

237412568

پاداش رفاهی

 

1135355997

جمع

        

         جدول شماره 11 –(مرحله اول تخصیص) مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده اداره تمرکز و تلفیق حسابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               جدول شماره 12 –(مرحله اول تخصیص) مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده اداره نظارت مالی

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

295080726

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

102808970

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

2405361

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

12000000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

110980886

پاداش رفاهی

 

523275943

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

          

             جدول شماره 13 –(مرحله اول تخصیص) مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده معاونت اقتصادی

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

342423511

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

125412248

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

5419247

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

15000000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

146050347

پاداش رفاهی

 

634347453

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جدول شماره 14 –(مرحله اول تخصیص) مبالغ ریالی مرتبط با نیروی کار قیمت تمام شده گروه نظارت هزینه دولتی

شرح تفصیلی مرتبط

مانده بریال

شرح

 

 

 

 

هزینه دستمزد کارکنان:

مراکز جذب هزینه

3354591058

حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل

مراکز جذب هزینه

1390280689

اضافه کاری

مراکز جذب هزینه

470688

ماموریتها

مراکز جذب هزینه

105000000

عیدی پایان سال

مراکز جذب هزینه

1251024164

پاداش رفاهی

 

6101366599

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره   15- مرحله اول تخصیص (تخصیص هزینه های سربار بر مراکز عملیاتی)

مراکز عملیاتی

جمع

مبنای تسهیم

شرح

نظارت هزینه دولتی

اقتصادی

اداره تمرکز

نظارت مالی

اداره خزانه

اداره اموال

-----

39908066

71806476

31915667

135635653

87765388

367031250

سطح زیربنا

سوخت ،آب ،برق ،تلفن و گاز

2700متر

------

78803258

141790490

63021308

267828846

173303273

724747175

سطح زیربنا

خدمات قراردادی و اشخاص

2700متر

-----

74435423

46813034

18577580

176291105

50379591

366496733

درصد حواله های صادره

خرید مواد و لوازم مصرفی

----

14086095

25354972

11268876

47892726

30989411

129592080

تعدادپرسنل

هزینه غذا

73نفر

----

1096438

1973590

877150

3727890

2412164

10087232

تعدادپرسنل

اجاره و کرایه

73نفر

----

208329280

287738562

125660581

631376220

344849827

1597954470

 

جمع

 

جدول شماره   16- مرحله اول تخصیص (تخصیص هزینه های سربار بر مراکز غیر عملیاتی)

مراکزغیر عملیاتی

جمع

مبنای تسهیم

شرح

واحد مدیریت

واحد حراست

واحد انفرماتیک

واحد ذیحسابی

اداره اموراداری

71815105

23923268

15954598

47868108

55849721

215410800

سطح زیربنا

سوخت ،آب ،برق ،تلفن و گاز

2700متر

141784812

47261603

31507735

94523206

110277074

425354430

سطح زیربنا

خدمات قراردادی و اشخاص

2700متر

55108913

18369504

12246402

36739208

42862409

165326436

درصد حواله های صادره

خرید مواد و لوازم مصرفی

25354974

8451658

5634438

16903315

19720535

76064920

تعدادپرسنل

هزینه غذا

27نفر

1973789

657864

438575

1315526

1535014

5920768

تعدادپرسنل

اجاره و کرایه

27نفر

---

---

---

---

---

21460000

----

کمک به مهد کودک

---

---

---

---

---

2549281475

---

سایر هزینه ها

---

---

---

---

--

46996016

---

پرداخت دیون

296037593

98663897

65781748

197349363

230244753

3505814845

 

جمع

2-مرحله‌ی دوم تخصیص (تخصیص مراکز غیر عملیاتی به مراکز عملیاتی)

در این مرحله کلیه هزینه های نیروی کار و سربار مراکز غیرعملیاتی به مراکز عملیاتی بر حسب تعدادکارکنان تسهیم میگردد:

جدول شماره   17- مرحله دوم تخصیص (تخصیص هزینه های نیروی کار و سربار مراکز غیر عملیاتی بر مراکز عملیاتی)

مراکز عملیاتی

جمع

مبنای تسهیم

شرح

نظارت هزینه

اقتصادی

اداره تمرکز

نظارت مالی

اداره خزانه

اداره اموال

1850705701

245414748

441746546

196331798

834410141

407109975

3975718909

تعداد پرسنل

هزینه های نیروی کار

81نفر

----

381066831

686920296

304853465

1295627225

838347028

3505814845

تعداد پرسنل

هزینه های سربار

46نفر

1850705701

626481579

1127666842

501185263

2130037366

1245457003

7481533754

 

جمع

 

جدول شماره   18- سهم مراکز عملیاتی از کل (هزینه های نیروی کار و سربار)

 

مراکز عملیاتی

جمع

شرح

 

نظارت هزینه

اقتصادی

اداره تمرکز

نظارت مالی

اداره خزانه

اداره اموال

 

7952072300

879762201

1577102543

719607741

2860629645

1671609613

15660784043

هزینه های نیروی کار

 

 

----

589396111

973657858

430514046

1927003445

1183197855

5103769315

هزینه های سربار

 

 

7952072300

1469158312

2550760401

1150121787

4787633090

2854807468

20764553358

جمع

 

 

 

 

3- مرحله‌ی سوم و چهارم تخصیص (تخصیص مراکز عملیاتی به فعالیتها و سپس به خدمات)

در این مرحله بهای تمام شده مراکز عملیاتی به فعالیتها و خدمات بر مبنای تعداد فعالیت و خدمات تسهیم می شود لذا ابتدا فعالیتها و خدمات شناسایی شده هر یک از مراکز عملیاتی را در جداول زیر نمایش می دهیم :

                   جدول شماره 19- فعالیتها و خدمات اداره اموال و اوراق بهادار

نسبت

شرح خدمات

نسبت

شرح فعالیت

 60%

 

 اعلامیه واخواهی یا وصول

 

30%

رسیدگی اموال منقول دولتی

40%

مجوز انتقال ، فروش یا حذف

50%

اعلام وصول و صدور نمایه

20%

رسیدگی اموال غیر منقول دولتی

 

50%

صدور مجوز بند د ماده 26

100%

گزارش

10%

بازرسی اموال و اوراق بهادار

70%

صدور مجوز کمیسیون ماده2

20%

امور مربوط به خودروهای دولتی

30%

صدور مجوز شماره گذاری

100%

اوراق بهادار توزیع شده

10%

اوراق بهادار

100%

مصوبه کمیسیون

10%

کمیسیون ماده 69

 

100%

جمع

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   جدول شماره 20- فعالیتها و خدمات گروه نظارت مالی

نسبت

شرح خدمات

نسبت

شرح فعالیت

100%

 

 گزارش حسابرسی

 

80%

حسابرسی

70%

صورتجلسه

20%

 

بررسی ،تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات

 

15%

استعلام

15%

جوابیه

 

 

100%

جمع

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   جدول شماره 21- فعالیتها و خدمات واحد خزانه

نسبت

شرح خدمات

نسبت

شرح فعالیت

15%

 صدور مجوز افتتاح حساب

10%

افتتاح ،انسدادوتغییر امضاء حسابهای دولتی

5%

 صدور مجوز انسداد حساب

75%

صدور مجوز تغییر امضاء

5%

صدور مجوز نقل و انتقال وجوه

20%

صدور مجوز انتقال وجه به مرکز

30%

درآمدها

 

30%

صدور انواع مجوز

 

50%

صدور مجوز رد وجوه اضافه دریافتی یا اشتباه واریزی

 

95%

صدور انواع گواهی

30%

اعتبارات

5%

صدور مجوز رد وجوه اضافه دریافتی یا اشتباه واریزی

100%

صدور مجوز پرداخت دیون

5%

دیون

100%

صدور چک

20%

صدور چک

100%

 

تنظیم و ارسال تراز خزانه

5%

تنظیم حساب

 

100%

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 جدول شماره 22- فعالیتها و خدمات گروه تمرکز و تلفیق حسابها

نسبت

شرح خدمات

نسبت

شرح فعالیت

80%

 نامه تایید یا عدم تایید صورتحساب

40%

دریافت و رسیدگی سرفصل حسابهای ماهانه

5%

 تهیه و ارسال آمار 3ماهه

10%

مطابقت اعتبارات ابلاغی با تاییدیه های واصله

5%

ارائه گزارش وضعیت صورتحسابها بصورت ماهانه

60%

نامه تایید یا عدم تایید صورتحساب

50%

دریافت و رسیدگی سرفصل حسابهای نهایی

10%

ارسال آمار هفتگی به اداره کل تمرکز

 

15%

 

تکمیل فرمهای عملکرد دستگاه و ورود آن به سامانه تمرکز

 

15%

تهیه گزارش عملکرد استان و ارسال به اداره کل تمرکز

40%

جلسات تشکیلی ذیحسابان و مسئولین تنظیم حساب

10%

بررسی قوانین و مقررات

60%

مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی استان

 

100%

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت

شرح خدمات

نسبت

شرح فعالیت

40%

شناسائی مشمولان

35%

اجرای امور مربوط به توزیع سهام عدالت در استان

10%

توزیع سود سهام عدالت

50%

توزیع دعوتنامه دریافت سهام عدالت

50%

تهیه گزارشهای اقتصادی

25%

بررسی آثار سیاستهای پولی و مالی در استان

10%

شرکت در همایش های اقتصادی

40%

بررسی متغیرهای اقتصادی

50%

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری

10%

حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی

50%

معرفی توانمندیهای اقتصادی

 

100%

پیگیری امور مربوط به صدور مجوز سرمایه گذاری

5%

برنامه خدمات سرمایه گذاری و بررسی آثار اجرای سیاستهای اقتصادی در استان

50%

تهیه گزارشهای اقتصادی

25%

بررسی آثار اجرای سیاستهای بخش تولیدی و سرمایه گذاری در استان

10%

شرکت در همایش های اقتصادی

40%

بررسی متغیرهای اقتصادی

 

100%

 

                                      جدول شماره 23- فعالیتهای معاونت اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

تخصیص قیمت مراکز عملیاتی به فعالیتها و سپس به خدمات        

جدول شماره 24- تخصیص بهای تمام شده اداره اموال و اوراق بهادار به فعالیتها و خدمات

بهای تمام شده

شرح خدمات

بهای تمام شده

شرح فعالیت

513865344

 

 اعلامیه واخواهی یا وصول

 

856442240

رسیدگی اموال منقول دولتی

342576896

مجوز انتقال ، فروش یا حذف

285480746

اعلام وصول و صدور نمایه

570961493

رسیدگی اموال غیر منقول دولتی

 

285480747

صدور مجوز بند د ماده 26

285480747

گزارش

285480747

بازرسی اموال و اوراق بهادار

399673046

صدور مجوز کمیسیون ماده2

570961494

امور مربوط به خودروهای دولتی

171288448

صدور مجوز شماره گذاری

285480747

اوراق بهادار توزیع شده

285480747

اوراق بهادار

285480747

مصوبه کمیسیون

285480747

کمیسیون ماده 69

2854807468

 

جمع

2854807468

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 25- تخصیص بهای تمام شده واحد خزانه به فعالیتها و خدمات

نسبت

شرح خدمات

بهای تمام شده

شرح فعالیت

71814496

 صدور مجوز افتتاح حساب

478763309

افتتاح ،انسدادوتغییر امضاء حسابهای دولتی

23938165

 صدور مجوز انسداد حساب

2 نظر

 1. BHWBHW:

  Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness on your publish is just cool and that i could suppose you are a professional in this subject. Fine together with your permission allow me to clutch your feed to keep up to date with imminent post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.

 2. manicuremanicure:

  Hello, I enjoy reading all of your article post. I like to write a little comment to support you.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />