Quantcast

استاندارد کنترل کیفیت

استاندارد کنترل کیفیت
کلیات

1.هدف این استاندارد،ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در موردسیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایرخدمات اطمینان بخشی وخدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ایمطالعه شود.

2.استانداردهاو راهنماییهای بیشتر درباره مسئولیتهای کارکنان مؤسسه در موردروشهای کنترل کیفیت هریک از خدمات، در استانداردهای مربوط ارائه شده است. برای مثال،استاندارد220[1]،استانداردها و راهنماییهایی را درباره روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالیتاریخی ارائه می‌دهد.

3.مؤسسه برای کسب اطمینانمعقول از اینکه الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت می‌شود وگزارشها، مناسب شرایط موجود، صادر می‌شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحیو برقرار ‌کند.

4.سیستمکنترل کیفیت، سیاستهای طراحی شده برای دستیابی به اهدافمقرر در بند 3 و روشهای لازم برای اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت را دربرمی‌گیرد.

5.این بخشاز استانداردها، به همه مؤسساتمربوط می‌شود. ماهیت سیاستها و روشهای تعیین شدهتوسط هر یک از مؤسسات برای رعایت این بخش، به عواملگوناگونی چون اندازه‌ و ویژگیهای عملیاتی مؤسسه بستگی دارد.

 

تعاریف

6.معانی برخی اصطلاحات به شرح زیر است:

الف-”مستندسازی کار“- تهیه سوابق کارانجام شده و نتایجی که بدست آمده است. مستندات هر کار در پرونده آن کار گردآوری می‌شود.

ب-”مدیرمسئول کار“- شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه‌ای یاقانونی مربوط، که مسئول یک کار و اجرای آن و گزارش صادره از طرف مؤسسه است.

پ-”بررسی کنترل کیفیت کار“- فرایند طراحی‌شده برای فراهم کردنارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده‌ای که گروه کاری به عمل آورده و نتایجی که برای تهیه گزارشبه آن دست‌یافته است.

ت-”بررسی کننده کنترل کیفیت کار“- شریک، فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، فرد برون‌‌سازمانی واجد شرایط یا گروهی از این‌گونه افراد، با تجربه و اختیار کافی و مناسب برای ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه کاری ونتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست‌ یافته‌اند.

ث-”گروه کاری“-همه افراد انجام دهنده یک کار، شامل کارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آنکار.

ج-” مؤسسه“- سازمان یا مؤسسه‌ای متشکل از حسابدارانرسمی یا یک شاغل انفرادی.

چ-” بازبینی“-روشهای طراحی‌شده برای فراهم ‌نمودن شواهدی از رعایت سیاستها وروشهای کنترل کیفیت مؤسسه توسط گروه کاری در ارتباط با کار تکمیل شده.

ح-” نظارت“- فرایند بررسی و ارزیابی مستمر سیستمکنترل کیفیت مؤسسه، شامل بازبینی متناوب موارد انتخابی از کارهای تکمیل شده، کهبرای قادر ساختن مؤسسه به کسب اطمینانمعقول از اجرای اثربخش سیستم کنترل کیفیت آن، طراحی‌شده است.

خ-” شریک“- هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کهبه طور تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه، کارحرفه‌ای انجام می‌دهد و در مورد فعالیتهای حرفه‌ای مؤسسه در قبالاشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.

د-” کارکنان“- شرکا و سایر افراد حرفه‌ای مؤسسه شاملکارشناسانی که در استخدام مؤسسه هستند.

ذ-” استانداردهای حرفه‌ای“-استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان ‌بخشی و خدمات مرتبط و الزامات اخلاقی مندرج در آیین‌ رفتارحرفه‌ای.

ر-” اطمینان معقول“-در این بخش، سطح اطمینانی بالا اما نه مطلق.

ز-”فرد برون‌سازمانی واجدشرایط“- فردی خارج از مؤسسه با تواناییها و صلاحیتی در حد مدیر مسئولکار؛ برای مثال، شریک یک ‌مؤسسه دیگر، یا افراد حرفه‌ای مسئولکنترل کیفیت در جامعه حسابداران رسمی ایران.

 

اجزای سیستم کنترل کیفیت

7.سیستم کنترل کیفیت مؤسسه باید شامل سیاستها و روشهایی باشدکه هر یک از اجزای زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف-مسئولیتهای مدیریتدرباره کیفیت در درون مؤسسه.

ب- الزامات اخلاقی.

پ-پذیرش و ادامه کار.

ت-منابع انسانی.

ث- اجرای کار.

ج-نظارت.

8.سیاستها و روشهای کنترل کیفیت باید مستند و به کارکنانمؤسسه اطلاع داده شود.در این گونه اطلاع‌رسانی، سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و اهدافی کهبرای دستیابی به آن طراحی شده‌اند توصیف می‌شود و شامل این پیام است که هر فرد،مسئولیت شخصی در مورد کنترل کیفیت دارد و از وی انتظار می‌رود آن سیاستها و روشهارا رعایت کند. افزون براین، مؤسسه برای بازخورد دریافتیاز کارکنان خود درباره سیستم کنترل کیفیت، اهمیت زیادی قایل می‌شود. ازاین‌رو،مؤسسه همواره کارکنان خود را به اعلام نظرات یا دغدغه‌های خوددرباره موضوعات کنترل کیفیت تشویق می‌کند.

 

مسئولیت های مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه

9.مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برایترویج فرهنگ درون سازمانی مبنی بر اینکهکیفیت، جزئی اساسی از اجرای کار می‌باشد طراحی و برقرار کند. این گونه سیاستها و روشها باید مدیریت یا شرکای مؤسسه را ملزم به پذیرش مسئولیت نهایی سیستم کنترل کیفیتمؤسسه کند.

10.مدیریت مؤسسه و الگوهاییکه برقرار می‌کند فرهنگ سازمانی مؤسسه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترویجفرهنگ کیفیت محور درون سازمانی، به اقدامات و پیامهای روشن، هماهنگ و متناوب همه سطوح مدیریتمؤسسه برای تأکید بر سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و الزامات زیر بستگی دارد:

الف-انجام کار، طبق الزاماتاستانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.

ب-صدور گزارشها، متناسب با شرایط موجود.

 

این گونه اقدامات و پیامها، فرهنگی راترویج می‌کند که در آن، کار با کیفیت بالا مـورد تأکیـد و تشویق قـرار می‌گیرد.اطلاع‌رسـانی این موضوع می‌توانـد با برگـزاری سمینارهای آموزشی، جلسات، گفتگوهایرسمی و غیررسمی، منشور سازمانی، رسانه‌های درون سازمانی یا یادداشتهای کوتاهصورت پذیرد. این موارد در مستندات داخلی و مواد آموزشی مؤسسه و در روشهای ارزیابیکار و کارکنان به گونه‌ای می‌آید که نقطه نظرهای مؤسسه درباره اهمیت کیفیت و چگونگی دستیابی به آن را در عمل پشتیبانیو تقویت ‌کند.

11.مهمترین نکته این است کهمدیریت مؤسسه در تدوین راهبرد عملیاتی مؤسسه، همواره کیفیت انجام کارها را در اولویتقراردهد. از این رو:

الف-مؤسسه مسئولیتهای مدیرانخود را به گونه‌ای تعیین می‌کند که ملاحظاتتجاری، کیفیت کار مورد اجرا را تحت تأثیر قرار ندهد.

ب-سیاستهاو روشهای مؤسسه در ارتباط با ارزیابی عملکرد، حقوق و ترفیعکارکنان (شامل طرحهای انگیزشی) چنان طراحی می‌شود که پایبندی مؤسسه را در اولویتدادن به کیفیت به روشنی بیان کند.

پ-مؤسسه،منابع کافی را برای بهبود، مستندسازی و پشتیبانی از سیاستها و روشهای کنترل کیفیتخود اختصاص می‌دهد.

12فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت مؤسسهتوسط مدیریت یا شرکا به آنان واگذار می‌شود باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیارلازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند.

13.تجربهکافـی و مناسـب و توانایـی موجب می‌شود فرد یا افراد مسئول بتوانند موضوعات کنترلکیفیـت را شناسایی و درک کنند و سیاستها و روشهـای مناسب را تدویـن نمایند. اختیارلازم سبب می‌شود که ایشان بتوانند آن سیاستها و روشها را اعمال کنند.

 

الزامات اخلاقی

14.مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برای کسب اطمینان معقول ازرعایت الزامات اخلاقی مربوط توسط مؤسسه و کارکنان آن، طراحی و برقرار کند.

15.الزامـاتاخلاقی مربوط به حسابرسی، سایر خدمات اطمینـان‌بخشـی و خدمـات مرتبـط، در بخشهای ”الف“ و ”ب“آیین رفتار حرفه‌ای آمده است. طبق آیین رفتار حرفه‌ای، اصول بنیادی اخلاق حرفه‌ایبه شرح زیر است:

الف-درستکاری.

ب-بی‌طرفی.

پ-صلاحیتو مراقبت حرفه‌ای.

ت‌- رازداری.

ث‌-رفتار حرفه‌ای.


ج‌- اصول و ضوابط حرفه‌ای.


16.موضوعاستقلال در خدمات اطمینان بخشی، مشتمل بر تهدیدها و تدابیر ایمنیمربوط، در بخش ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای آمدهاست.

17.سیاستهاو روشهای مؤسسه بر اصولی بنیادی تأکید می‌کند که با نحوه مدیریت مؤسسه، آموزش وکارآموزی، نظارت و فرایند برخورد با موارد عدم رعایت، تقویت می‌شود. استقلال درخدمات اطمینان بخشی، چنان با اهمیت است که به طور جداگانهدر بندهای 18 تا 26 توصیف می‌شود. مفاد این بندها باید همراه با آیین رفتار حرفه‌ایمطالعه شود.

استقلال

18.مؤسسه برای کسب اطمینان معقول از رعایت الزامات مربوط به استقلال طبقآیین رفتار حرفه‌ای توسط مؤسسه، کارکنان آن و، در موارد مقتضی، سایر افراد مربوط (شامل کارشناسان طرف قراردادمؤسسه) باید سیاستها و روشهای لازم را طراحی و برقرار ‌کند. سیاستها و روشها بایدبه گونه‌ای باشدکه مؤسسه بتواند موارد زیر را انجام دهد:

الف-اطلاع رسانی الزاماتمربوط به استقلالمؤسسه به کارکنان و، در موارد مقتضی، سایر افراد مشمول این الزامات.

ب-شناسایی و ارزیابی شرایطو روابطی که استقلال را تهدید می‌کند و اتخاذ تدابیر ایمنی مناسب برای از بین بردنتهدیدهای مزبور یا کاهش آن به سطحی قابل پذیرش و، در صورت لزوم، کناره گیری از کار.

19.این گونه سیاستها و روشها باید موارد زیر را الزامی کند:

الف-ارائه اطلاعات مربوط به قراردادهایمنعقده، شامل دامنه خدمات، توسط مدیران مسئول کار، به منظور ارزیابیاثر کلی آن بر الزامات مربوط به استقلال توسط مؤسسه.

ب-گزارش به موقع شرایط وروابط تهدید کننده استقلال توسط کارکنان به منظور انجام اقدام مناسب توسط مؤسسه.

پ-گرد آوری اطلاعاتمربوط و اطلاع رسانی آن به کارکنان ذیربط به منظور:

· تشخیص آسانرعایت الزامات مربوط به استقلال توسط مؤسسه و کارکنان.

· فراهم شدن امکان نگهداری و به روز رسانی سوابق مربوط به استقلال توسط مؤسسه.


· فراهم شدنامکان انجام اقدام مناسب در باره تهدیدهای شناسایی شده در مورد استقلالتوسط مؤسسه.

20.مؤسسه برای کسب اطمینان معقول از آگاهی به موقع از موارد نقض الزامات مربوط به استقلال وانجام اقدامات مناسب برای رفع این گونه موارد باید سیاستها و روشهای لازم را طراحی و برقرارکند. این سیاستها و روشها باید شامل الزاماتی در باره موارد زیر باشد:

الف-گزارش به موقع مواردنقض استقلال به مؤسسه، توسط افرادی که مشمول الزامات مربوط به استقلال می‌باشند.

ب-اطلاع رسانی به موقع مواردنقض سیاستها و روشهای طراحی شده به:

1.مدیر مسئولکار که ملزم است همراه مؤسسه، موارد نقض شده را پیگیری کند.

2.سایرکارکنان ذیربط در مؤسسه و دیگر افراد مشمول الزامات مربوط به استقلال کهملزم به انجام اقدام مناسب هستند.

پ-اطلاع رسانی به موقع به مؤسسه، درصورت لزوم، توسط مدیر مسئول کار و سایر افراد یادشده در بند ”ب-2“ از اقدامات به عمل آمدهبرای رفع موضوع، تا مؤسسه بتواند ضرورت انجام اقدامات بیشتر را تشخیص دهد.


21.مؤسسه،در صورت آگاهی از نقض سیاستها و روشهای مربوط به استقلال، مدیر مسئول کار، سایر افراد ذیربط در مؤسسه و، درموارد مقتضی، کارشناسان طرف قرارداد با مؤسسه را برای انجام اقدام مناسب، مطلع می‌کند.اقدام مناسب توسط مؤسسه و مدیر مسئول کار مربوط، شامل اعمال تدابیر ایمنی مناسببرای از بین بردنتهدیدهای مربوط به استقلال یا کاهش آن به سطحی قابل قبول، یا کناره گیری از کار است. افزون بر این، مؤسسه، موضوع استقلال را به کارکنانی که ملزم به رعایت آن هستند آموزش می‌دهد.

22.مؤسسه باید از کارکنانی که طبق آیین رفتار حرفه‌ای ملزم به رعایتاستقلال هستند، حد اقل سالی یک بار تأییدیه کتبی درباره رعایت سیاستها و روشهایمؤسسه در زمینه استقلال دریافت کند.

23.تأییدیهکتبی می‌تواند به شکل کاغذی یا الکترونیکی باشد.مؤسسه با کسب تأییدیه و انجام اقدامات مناسب در باره اطلاعات حاکی از عدم رعایت، میزان اهمیتی را که برایاستقلال قایل است نشان می‌دهد و موجب می‌شود موضوع برای کارکنان همواره ملموسباشد.

24.طبقآیین رفتار حرفه‌ای، بکارگیری کارکنان ارشد در خدمات اطمینان بخشی در ارتباط با یک صاحبکار برای سالهای متمادیممکن است تهدیدی برای استقلال باشد. از اینرو، مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را در موارد زیر برقرارکند :

الف-در صورت بکارگیری کارکنان ارشد برای سالهای متمادی در خدمات اطمینان بخشی، معیارهایی رابرای تشخیص نیاز به اعمال تدابیر ایمنی جهت کاهش تهدید ناشی از آشنایی به سطح قابل قبول، تدوینکند.

ب-در مورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار، جهت رعایت الزامات آیین رفتار حرفه‌ای، مدیر مسئول کار، پس از مدت مشخصیتغییر کند.


25.درخدمات اطمینان بخشی بکارگیری کارکنان ارشد برای سالهایمتمادی می‌تواند به تهدید ناشی از آشنایی بینجامد یا به کیفیت انجام کار آسیب رساند. از اینرو، مؤسسه معیارهایی را برای تشخیص نیازبه اعمال تدابیر ایمنی جهت مقابله با اینتهدیدها تدوین می‌کند. مؤسسه برای تدوین معیارهای مناسب، موضوعاتی چون موارد زیررا مورد توجه قرار می‌دهد:

الف-ماهیتکار، شامل میزان ارتباط آن با منافع عمومی، و

ب-طولدوره بکارگیری کارکنان ارشد در یک کار خاص.

نمونه‌هایی از تدابیر ایمنی شامل تغییر کارکنان ارشد یا لزومبررسی کیفیت کار است.


26.تهدیدناشی از آشنایی، به ویژه در مورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار مصداق دارد. در مورد این حسابرسیها، تغییر مدیر مسئولکار پس از یک دوره از پیش تعیین شده، حداکثر 5 سال، الزامی است.

 

پذیرش یا ادامه کار

27.مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برای پذیرش و ادامه کار طراحیو برقرار کند تا اطمینان معقول حاصل شود که مؤسسه تنها پس از احراز شرایط زیر کاررا قبول می‌کند یا ادامه می‌دهد:

الف-نبود اطلاعاتی حاکی از درستکار نبودن صاحبکار باتوجه به ارزیابیهای انجام شده.

ب- برخورداری از صلاحیت، توانایی، زمانو منابع لازم برای انجام کار.

پ-امکان رعایت الزامات اخلاقی.


مؤسسه باید این گونه اطلاعات را، تاآنجایی که با توجه به شرایط، ضروری بداند، پیش از پذیرش کار یک صاحبکار جدید، هنگامتصمیم گیری در باره ادامه یک کار موجود و هنگام بررسی پذیرش کار جدید صاحبکارموجود، کسب کند. در مواردی که مسایلی مشخص شود و مؤسسه بخواهد کار را بپذیرد یاادامه دهد باید نحوه حل و فصل آن مسایل را مستند کند.


28.نمونه‌هایی از موضوعاتی که مؤسسه در ارتباط با درستکاری صاحبکار مورد توجه قرار می‌دهد، به شرح زیر است:

· هویت و شهرت تجاریمالکین عمده، هیئت مدیره، مدیران اجرایی اصلی صاحبکار واشخاص وابسته آن.

· ماهیت عملیاتصاحبکار، شامل رویه‌های تجاری آن.


· اطلاعاتی درباره نگرشمالکین عمده، هیئت مدیره و مدیران اجرایی اصلی صاحبکاردرباره موضوعاتی مانند تفسیر جسورانه استانداردهای حسابداری و محیط کنترلهای داخلی.

· اصرار نامتعارف صاحبکار به پایین نگهداشتن حق‌الزحمه مؤسسه‌.


· نشانه‌هایی از وجودمحدودیت غیرمتعارف در دامنه کار.

· نشانه‌هـایی حاکـی ازاحتمال مشارکت صاحبکـار در پول‌شـویی یـا سایر فعالیتهـای مجرمانه.


· دلایل پیشنهاد انتخابمؤسسه و عدم انتخاب مجدد مؤسسه قبلی.

میزان شناخت مؤسسه از درستکاری صاحبکار معمولاً با استمراررابطه با آن صاحبکار افزایش می‌یابد.

29.اطلاعات مؤسسه درباره این گونه موضوعات می‌تواند به عنوان مثال، از طریق زیر کسب شود:

· مکاتبه با ارائه کنندگان فعلی و یا قبلی خدماتحرفه‌ای حسابداری به صاحبکار طبق آیین رفتار حرفه‌ای و مذاکره با سایر اشخاص ثالث.

· پرس و جو از سایر کارکنان مؤسسه یا اشخاص ثالث مانند بانکها، مشاور حقوقی و دست اندرکاران همان صنعت.


· جستجوی سوابق در پایگاههای اطلاعاتی مربوط.

30.مؤسسهبرای تشخیص اینکه آیا توانایی، صلاحیت، زمان و منابع لازم برای پذیرش کار جدید رادارد یا خیر، الزامات ویژه آن کار و سوابق کارکنان موجود در همه سطوح مربوط رابررسی می‌کند. موضوعات مورد بررسی توسط مؤسسه عبارتند از:

· میزان شناخت کارکنان مؤسسه از صنعت و موضوعات مرتبط.

· میزان تجربه کارکنان مؤسسه در باره الزامات قانونی و گزارشگری مربوط و توانایی کسب مهارتها ودانش لازم به گونه‌ای اثربخش.


· وجود کارکنان کافی با تواناییها و صلاحیتهای لازم.

· امکان دسترسی به کارشناسان ذیصلاح، در صورت نیاز.


· امکان دسترسی به افراد واجد شرایط و صلاحیت لازم برای انجام بررسی کنترل کیفیتکار، در صورت لزوم.

· توانایی مؤسسه در تکمیل کار در مهلت گزارشگری.


31.اینموضوع که پذیرش کار جدید ممکن است به تضاد منافع واقعی یا ظاهری بینجامد نیز مورد بررسی مؤسسه قرارمی‌گیرد. در صورت شناسایی تضاد منافع بالقوه، مؤسسه مناسب بودن پذیرش کار را ارزیابی می‌کند.

32.تصمیم‌گیریدر باره پذیرش یا ادامه کار یک صاحبکارموجـود شامـل بررسی آثار نکات عمده شناسایی شده در کارهای موجود یا قبلی است. برایمثال، صاحبکار ممکن است عملیات تجاری خود را در حوزه‌ای گسترش داده باشد که مؤسسه،دانش یا تجربه لازم در آن زمینه را ندارد.

33.در مواردی که مؤسسه به اطلاعاتی دست ‌یابد که در صورت دستیابی زودتر به آن از پذیرش کارخودداری می‌کرد، سیاستها و روشهای ادامه کار باید شامل بررسی موارد زیر باشد:

الف-مسئولیتهای حرفه‌ای و قانونی درشرایط موجود، شامل ملزم بودن یا نبودن گزارش به فرد یا افراد انتخاب کننده مؤسسه یا، در برخی موارد، به مقامات ذیصلاحقانونی.

ب-امکان کناره‌گیری از کار.

34.سیاستهاو روشهای کناره‌گیری از کار، موضوعاتی شامل موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

· مذاکره با سطوحمناسبی ازمدیران اجرایی و هیئت‌مدیره صاحبکار در باره اقدام مناسبی که مؤسسه ممکن است براساس واقعیتها و شرایط مربوط به عمل آورد.

· چنانچـه مؤسسـه کناره‌گیریرا مناسـب تشخیـص دهد، مذاکـره با سطوح مناسبی از مدیران اجرایی و هیئت مدیرهصاحبکار در باره کناره‌گیری از کار و دلایل کناره‌گیری.


· بررسی اینکه آیا برایادامه کار یا گزارش کناره‌گیری همراه با دلایل آن به مقامات ذیصلاح قانونی، الزامات حرفه‌ای،قانونی یا مقرراتی وجود دارد یا خیر.

· مستندسازی مسایلعمده، مشاوره‌های انجام شده، نتایج بدست آمده و مبانی آن.

 

منابع انسانی

35.مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را طراحی و برقرار کند که ازدسترسی به کارکنان کافی دارای توانایی، صلاحیت و پایبندی به اصول اخلاقی لازمبرای انجام کار طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی و امکان صدورگزارش مناسب شرایط موجود، اطمینانی معقول بدست آورد.

36.این سیاستها و روشها، موضوعات زیررا دربرمی‌گیرد:

الف-استخدام.

ب-ارزیابی عملکرد.

پ-توانایی ها.

ت-صلاحیت.

ث-فرصتهایارتقای شغلی.

ج-ترفیع.

چ-حقوقومزایا.

ح-برآوردکارکنان مورد نیاز.


مؤسسه با پرداختن به این موضوعات، می‌تواند تعداد و ویژگیهای افراد مورد نیاز برای انجام کارهای خود را تعیینکند. فرایندهای استخدامی مؤسسه دربرگیرنده روشهایی است که مؤسسه را در انتخابافراد درستکار و مستعد برای ارتقای تواناییها و صلاحیت، تا حد لازم جهت انجامکارهای مؤسسه، یاری می‌کند.


37.تواناییهاو صلاحیت کارکنان از طریق روشهای گوناگونی چون موارد زیر ارتقا می‌یابد:

· آموزش حرفه‌ای.

· پیشرفتهای حرفه‌ایمستمر، مثلاً از طریق کارآموزی.


· تجربه کاری.

· سرپرستی و نظارت توسطکارکنان با‌تجربه‌تر.


· اعتلای فرهنگ کارگروهی.

38.تداوم صلاحیت کارکنان مؤسسه به میزان زیادی به پیشرفتهای حرفه‌ای مستمر بستگی دارد تا آنان،دانش و تواناییهای خود را حفظ کنند. از این رو، مؤسسه در سیاستها و روشهای خود، بر لزوم آموزش مستمر همه کارکنان تأکید می‌کندو منابع و کمکهای آموزشی مورد نیاز را برای قادر ساختن کارکنان به حفظ تواناییها و صلاحیت لازم فراهم می‌کند.

در موارد در دسترس نبودن منابع فنی و آموزشیداخلی، یا به هر دلیل دیگر، مؤسسه می‌تواند از افراد مناسب و واجد شرایطبرون ‌سازمانی برای این منظور استفاده کند.

39.روشهای ارزیابی عملکرد، حقوق و مزایا و ترفیعات مؤسسه، دربرگیرنده ساز و کارهای لازم برایشناسایی و تشویق مناسب در موارد ارتقا و حفظ صلاحیت و پایبندی به اصول اخلاقی می‌باشد. به ویژه، مؤسسه اقدامات زیر را انجام میدهد:

الف-آگاه کردن کارکنان از انتظارات مؤسسه درباره اصول کاری و اخلاقی.

ب-ارائه نتایج ارزیابی عملکرد، پیشرفت و فرصتهای ارتقای شغلی و ارائه مشاوره‌های لازم دراین موارد به کارکنان.

پ-کمک به کارکنان برای درک این امر که ارتقا به رده‌ای با مسئولیت بالاتر، از جمله، به کیفیت عملکرد و پایبندی به اصول اخلاقی بستگی دارد و تخطی ازسیاستها و روشهای مؤسسه می‌تواند به اقدامات انضباطی منجر شود.

40.فرایندارزیابی عملکرد کارکنان، به اندازه و شرایط مؤسسه بستگی دارد. درمؤسسات کوچکتر، روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان می‌تواند از رسمیت کمتری برخوردارباشد.

 

تعیین گروه کاری

41.موسسه باید مسئولیت هر کار را به یک مدیر مسئول کارواگذار کند. مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برقرار کند که مستلزم موارد زیرباشد:

الف-نام مدیر مسئول کار و مسئولیت وی به هیئت مدیره و مدیراناجرایی اصلی صاحبکار اطلاع داده شود.

ب-مدیر مسئول کار تواناییها، صلاحیت،اختیار و زمان مناسب برای ایفای مسئولیت خود را داشته باشد.

پ-مسئولیتهای مدیر مسئول کار به روشنی تعریف و به وی اعلام شود.

42.سیاستهاو روشها شامل سیستمهای نظارت بر تناسب حجم کار با ظرفیت کاری مدیران مسئول کار استبه گونه‌ای که این افراد زمان کافی برایایفای مسئولیتهای خود به نحو مناسب را داشته باشند.

43.مؤسسه همچنین باید برای هر کار، کارکنان مناسب و دارایتواناییها، صلاحیت و زمان لازم را تعیین کند تا کار طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای،قانونی و مقرراتی، انجام شود و مؤسسه بتواند گزارشهای متناسب با شرایط موجود راصادر کند.

44.مؤسسـه روشهـایی را برای ارزیابـی تواناییها و صلاحیـت کارکنان خود برقـرار می‌کند.تواناییها و صلاحیت مورد نظر در هنگام تعیین گروههای کاری و تعیین سطح نظارت لازم،شامل موارد زیر است:

· شناخت و تجربه عملی در باره کارهای با ماهیت و پیچیدگی مشابه از طریق آموزش و مشارکت مناسب.

· شناخت الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.


· دانش فنی مناسب، شامل شناخت از فناوری اطلاعات مربوط.

· شناخت از صنایع مرتبط با فعالیت صاحبکار.


· توانایی اعمال قضاوت حرفه‌ای.

· شناخت از سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه.

 

اجرای کار

45.مؤسسه بایدبرای کسب اطمینان معقول از انجام کارطبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی و صدور گزارشهای متناسب باشرایط موجود توسط مؤسسه، سیاستها و روشهای لازم را طراحی و برقرار ‌کند.

46.مؤسسه از طریق سیاستها و روشهای خود،درصدد حفظ کیفیت انجام کار است. این امر اغلب از طریق دستورالعملهای کتبی یاالکترونیکی، نرم افزارها یا دیگر اشکال مستندسازی استاندارد شده، مجموعه‌هایحاوی رهنمودهای ویژه صنعت یا موضوعی خاص انجام می‌شود. موضوعات مورد اشاره شاملموارد زیر است:

· چگونگـی آگاه‌شدن گروههای کاری از کارمحـول شده، به‌ منظور کسب شناخـت از اهداف کار خود.

· فرایندهای رعایت استانداردهای مربوط به کار مورد نظر.


· فرایندهای نظارت بر کار، آموزش و تربیتکارکنان.

· روشهای بررسی کار انجام شده، قضاوتهایعمده به عمل آمده و شکل گزارشهایی که قرار است صادر شود.


· مستندسازی مناسب کار انجام شده، زمان بندی و میزان بررسی.

· فرایندهای کسب اطمینان از اجرای مستمرهمه سیاستها و روشها.


47.شناخت همه اعضای گروه کاری از اهداف کارخود حایز اهمیت است. کار گروهی و آموزش مناسب، برای کمک به اعضای کم تجربه‌تر گروه کاری جهت کسب شناختروشن از اهداف کارهای محول شده، ضروری است.


48.سرپرستی شامل موارد زیر است:

· پیگیری پیشرفت کار.

· ارزیابی تواناییها و صلاحیت هریک ازاعضای گروه کاری، داشتن زمان کافی توسط هر یک برای اجرای کار خود، شناختآنان از وظایف محول شده و انجام کار طبق رویکرد برنامه‌ریزی شده.


· حل و فصل مسایل عمده پدید آمده در جریان کار، ارزیابی اهمیت آنها وتعدیل رویکرد برنامه‌ریزی شده به گونه‌ای مناسب.

· شناسایی موضوعات مستلزم مشورت یا بررسیتوسط اعضای با تجربه‌تر گروه در جریان اجرای کار.


49.مسئولیتهای بررسی بر این مبنا تعیینمی‌شود که اعضای با تجربه‌تر گروه، شامل مدیر مسئول کار، کار انجام شده توسط اعضای کم تجربه‌تر گروه رابررسی کنند. بررسی‌کنندگان موارد زیر را ارزیابی می‌کنند:

الف-انجام کار طبق الزامات استانداردهایحرفه‌ای، قانونی و مقرراتی مربوط.

ب-تشخیص موضوعات عمده مستلزم بررسیبیشتر.

پ-انجام مشورتهای مناسب و مستندسازی وبکارگیری نتایج بدست آمده.

ت-ضرورت تجدید نظر در ماهیت، زمان بندی اجرا و میزانکار انجام شده.

ث-متکی بودن نتایج به‌دست آمده به‌کارانجام شده و مستندسازی کار انجام شده به گونه‌ای مناسب.

ج-کافی و مناسب بودن شواهد کسب شده برایپشتیبانی از گزارش.

چ-دستیابی به اهداف روشهای اجرایکار.

 

مشاوره

50.مؤسسه باید برای کسباطمینانی معقول از موارد زیر، سیاستها و روشهای لازم را طراحی و برقرار کند:

الف-انجام مشورت مناسب در باره موضوعات پیچیدهو بحث انگیز.

ب-دسترسی به منابع کافی برایانجام مشورت لازم.

پ-مستندسازی ماهیت و دامنه این گونه مشورتها.

ت-مستندسازی نتایج حاصل از مشورتها وبکارگیری آن.


51.مشورت شامل گفتگو در سطح حرفه‌ایمناسب با افراد درون یا برون مؤسسه است که تخصص کافی برای حل و فصل موضوعات پیچیدهیا بحث انگیز را دارند.

52.در مشاوره، از منابع تحقیقاتی مناسبو همچنین، مجموعه تجارب و مهارتهای فنی مؤسسه استفاده می‌شود. مشاوره به ارتقای کیفیت کار وبهبود بکارگیری قضاوت حرفه‌ای کمک می‌کند. مؤسسه با فرهنگ سازی سعی می‌کند کهمشورت به عنوان نقطه قوت شناخته شود و کارکنان، به مشورت در بارهموضوعات پیچیده یا بحث انگیز ترغیب ‌گردند.

53.مشورت اثر بخش باسایر افرادحرفه‌ای مستلزم این است که همه حقایق مربوط در اختیار آنان قرار داده شود تابتوانند در باره موضوعات فنی، اخلاقی و یا غیر آن، آگاهانه نظر دهند.اجرای روشهای مشاوره مستلزم مشورت با افراد دارای دانش، ارشدیت و تجربه مناسب دردرون یا برون مؤسسه در باره موضوعات عمده فنی، اخلاقی و یا غیر آن، مستندسازی مناسبنتایج حاصل از مشاوره و بکارگیری این نتایج به گونه‌ای مناسب است.


54.مؤسسه‌ای که به دلیل نداشتن منابعداخلی مناسب یا سایر دلایل، به مشورت برون سازمانی نیاز داشته باشد می‌تواند از خدمات مشاوره‌ای سایر مؤسسات و یا مراجع حرفه‌ایو قانونی استفاده کند. مؤسسه قبل از استفاده از این گونه خدمات، صلاحیتارائه دهنده خدمات را با توجه به هدف مورد نظر، ارزیابی می‌کند.

55.مشورت با سایر افراد حرفه‌ای در باره موضوعات پیچیدهیا بحث انگیز، از طریق تأیید توسط مشورت کننده و مشاور، مستند می‌شود. جزئیات و دامنه مستندسازی به گونه‌ای است که تشخیصموارد زیر را میسر می‌سازد:

الف-موضوع مورد مشورت.

ب-نتایج مشورت، شامل هر گونه تصمیماتاتخاذ شده، مبانی آن تصمیمات و چگونگی بکار گیری آنها.

 

اختلاف نظر

56.مؤسسه باید سیاستها وروشهایی را برای چگونگی برخورد با اختلاف نظر بین اعضای گروه کاری، اختلاف نظر بامشاوران و اختلاف نظر بین مدیر مسئول کار و بررسی کننده کنترل کیفیت کار و نحوه حل و فصل آنها برقرار کند.نتایج کسب شده باید مستند و بکار گرفته شود.


57.اینگونه روشها، زمینه شناسایی زودهنگام اختلاف نظرها را فراهم می‌آورد،راهنماییهای روشنی را در باره اقدامات لازم بعدی ارائه می‌دهد و مستندسازی در باره حل و فصل اختلاف نظرها وبکارگیری نتایج بدست آمده را الزامی می‌کند. گزارش نباید قبل ازحل و فصل موارد اختلاف نظر صادر شود.


58.مؤسسه‌ای که از فرد برون سازمانی واجد شرایط ومناسب برای بررسی کنترل کیفیت کار استفاده می‌کند، می‌داند که اختلاف نظر می‌تواندرخ دهد و برای حل و فصل این اختلافات، روشهایی را، برای مثال، مشورت با سایر افرادحرفه‌ای، مؤسسات دیگر یا مراجع حرفه‌ای یا قانونی، برقرار می‌کند.

 

بررسی کنترل کیفیت کار

59.مؤسسه باید سیاستها وروشهایی را برای الزامی کردن بررسی کنترل کیفیت کار برقرار کند که ارزیابیبیطرفانه قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه کاری و نتایج بدست آمده در تهیه گزارش، فراهم شود. این گونه سیاستها و روشهاباید شامل موارد زیر باشد:

الف-الزام به بررسی کنترل کیفیتکار در مورد همه حسابرسیهای صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />