Quantcast

آنچه یک حسابرس موفق باید بداند !!!

آنچه یک حسابرس موفق باید بداند !!!

268283 848 300x263 آنچه یک حسابرس موفق باید بداند !!!

براساس بیانیه ی مفاهیم بنیادی حسابرسی که انجمن حسابداران امریکا منتشر کرده است، ویژگی های لازم برای حسابرس، به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده و فرایندی است که این نیاز را برآورده می سازد. این ویژگی ها را میتوان به دو گروه ویژگیهای فردی و ویژگی های ساختاری تقسیم کرد.

۱ – ویژگی های فردی
ویژگی های فردی، خصوصیاتی است که تاحدودی منحصربه حرفه ی حسابرسی است. استقلال، صلاحیت حرفه ای و صلاحیت اخلاقی از جمله ویژگی های فردی حسابرس است.

۱-۱ – استقلال و جایگاه سازمانی:
تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده ی اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. وجود تضاد منافع، انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه را اجباری م یسازد. درنتیجه،ازمهمترین ویژگ یهای حسابرس استقلال اوست

۱-۲ صلاحیت حرفه ای:
لازمه ی رسیدگی مؤثر به موضوعات پیچیده داشتن صلاحیت حرفه ای حسابرس است. صلاحیت حرفه ای ازطریق آموزش، تجربه ی کارحرفه ای، آموزش ضمن خدمت و مواردی از این گونه به دست می آید. حسابرس به عنوان شخص باصلاحیت، باید از یک رشته دانش های عمومی برخوردار باشد و همچنین درکی عمیق از فرایند حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی داشته باشد که اطلاعات از آن استخراج شده است. علاوه بر آن، حسابرس باید دارای سطح مناسبی از تجربه حرفه ای باشد.

۱-۳ صلاحیت اخلاقی:
اعتماد واعتقاد مردم به خدمات حسابرسی تابع یک رشته ویژگی های حسابرس است.ارزش های والای انسانی، صلاحیت اخلاقی و استعدادهای طبیعی ازجمله ویژگی های ضروری حسابرس است. برای کسب اعتماد مردم حسابرس باید وظایف خود را با دقت عمل حرفه ای انجام دهد صلاحیت اخلاقی، از شرایط لازم استقلال است

 

۲ – ویژگی های ساختاری
برخی از ویژگی های حسابرس به طور غیرمستقیم ازطرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است. این ویژگی ها که با عنوان ویژگی های ساختاری شناخته می شود شامل اختیار و پذیرش است.

۲-۱ اختیار:
از آن جا که حسابرس باید بدون هیچ محدودیتی درجستجوی شواهد مورد نیاز و گزارشگری
به استفاده کنندگان اطلاعات باشد، باید مجوز واختیارات کافی برای گرد آوری هرگونه شواهد لازم برای اعمال قضاوت داشته باشد.

۲-۲ پذیرش:
ارزش نهایی فعالیت حسابرسی در یاری دادن به استفاده کنندگان، بر اساس تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده، نهفته است. از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می باید صلاحیت حسابرس برای ارائه ی خدمات حسابرسی را بپذیرند تا بتوانند بر اظهارنظر و قضاوت وی اتکا کنند.

 

ویژگی های حسابرس موفق
آیا تا به حال درباره ی ویژگی های حسابرس موفق فکرکرده اید؟ چه حسابرسی برازنده ی این عنوان است؟ آیا شما حسابرس موفقی هستید؟ آنچه مسلم است مهارتهای مورد نیازبرای تبدیل شدن به حسابرس موفق فراتر از یادگیری بدهکار/بستانکار و پر کردن چک لیستهای از پیش تعیین شده است.
برای حسابرس موفق، داشتن ویژگیهای زیر ضروری است:

۱ موضوعات بنیادی و اولیه: داشتن صلاحیت اخلاقی و حرفه ای
حسابرس خوب ملزم به ایجاد این ویژگی ها در خود ازطریق تعهد به یادگیری مستمر در طول دوران حرفه ای خود است. او باید دارای اصول و پیش زمینه ی قوی اخلاقی باشد وهنگام بررسی موضوعی نیازمند عمق و دقت بیشتر که ممکن است منجر به کشف تقلب و اشتباه شود، از هرگونه سستی و اهمال کاری و به اصطلاح “تیک بزن بره!!” اجتناب ورزد.
این اصول بنیادی در مورد مهارتهای حرفه ای نیز باید درنظر گرفته شود. حسابرس باید مهارت های حرفه ای مناسب و موردنیاز را در طول دوران حرفه ای خود کسب و حفظ کند.

۲ داشتن چشم انداز آتی و درک غریزی از کسب وکار
تعامل حسابرس با مشتریان مختلف در صنایع گوناگون منجر به کسب تجربه برای وی میشود و حسابرس خوب را قادر به درک غریزی و ذاتی از کسب وکار صاحبکارمی نماید. حسابرس در هنگام اجرای حسابرسی قادر به تجسم انواع موانع و مشکلات آتی موجود در فرایند حسابرسی و کسب وکار صاحبکار خواهد بود. جمله معروفی است که بیان میکند غریزه حس بویایی مغز است.
  ۳ داشتن توانایی دیدن تصویر بزرگ (دید کلی) از کسب وکار صاحبکار
حسابرس ملزم به درک صنعت و کسب وکار صاحبکاراست. در این مورد، حسابرس باید توانایی چارچوب سازی برای تصویر کسب وکار مشتری و ویژگی های کلیدی وسازمانی آن را داشته باشد. حسابرس خوب به منظور تمرکز بر رویه های حسابرسی، باید قادر به طبقه بندی کردن کلیه ی ارتباطات و زنجیره های ارتباطی درون شرکت باشد. توانایی دیدن این تصویر کلی و همراه با دید از بالا به فرایندهای صاحبکار، در مرحله ی برنامه ریزی بسیار بااهمیت است.
حسابرسان خوب فهرست کوتاه تری از سؤالات هدفمند برای هر مشتری خاص طراحی میکنند تا به او کمک کند نسبت به کسب وکار صاحبکار دید کلی داشته باشند.

 

 ۴ ارتقای مهارت های اجتماعی
حرفه ی حسابرسی فقط در تیک زدن و کنترل جمعها خلاصه نمی شود. حسابرسی در ارتباط با انسانهاست.
آنان ملزم به داشتن توانایی برقراری ارتباط با انواع مختلف مشتریان در موقعیت های مختلف هستند. در برخی از موارد، کارکنان صاحبکار از حسابرس واهمه داشته یا تمایل به حساب دهی و همکاری با او ندارند. بنابراین حسابرس بابد توانایی اطمینان بخشی و القای حس آرامش و همکاری متقابل را داشته باشد. همچنین احترام به مشتری از الزامات حرفه ی حسابرسی است و حسابرس نباید حس خودبرتربینی نسبت به صاحبکار و کارکنان وی داشته باشد.
بخش بااهمیتی از مهار تهای اجتماعی، مهار تهای شنیداری یا به اصطلاح خوب گوش کردن است. اکثر حسابرسان به پاسخ هایی گوش میکنند که تمایل دارند آ نها را بشنوند.
  ۵ بهبود قدرت تصمیم گیری
حسابرس هنگام گردآوری شواهد باید درباره ی این موضوع تصمیم گیری کند که چه مستنداتی و با چه حجمی، اطلاعات مربوط محسوب می شود. تصمیم گیری در این مورد،
به دلیل حجم بالای اطلاعات گردآوری شده و برقراری ارتباط بین آن ها آسان نیست و مسئله ای چالش برانگیز است. حجم بالای مستندات غیرمرتبط معمولاً از عدم اعتماد به نفس حسابرس و ضعف وی در تصمیم گیری ناشی می شود. صاحبکاران تمایل دارند که حسابرس آن ها، افرادی قوی و تصمیم گیرندگانی تأثیرگذار باشند. در غیر این صورت، اطاله ی کلام و ناتوانی درتصمیم گیری به از دست دادن اعتماد صاحبکار به حسابرس منجر می شود.

 

۶ داشتن توانایی رهبری
هنری فورد میگوید: “کاستی ها را جستجو نکن، به چاره بیاندیش”
حسابرسان رهبر به منظور حل مشکلات صاحبکار به آنها مشاوره می دهند، راه حل ها را جستجومی کنند و این مهارت و توانایی را دارند که آ نها را اجرا کنند.

 

۷ مهارت های ارتباطی
مهار تهای ارتباطی به حسابرسان کمک میکند که با سایرکارکنان، مدیران، شرکا و صاحبکار ارتباط برقرار کند. حسابرس خوب، اهمیت ارتباط چهره به چهره و تشخیص موقعیت مناسب آن را می داند و این روش را نخستین راه برقراری ارتباط می داند. درسطح پایینتر، ارتباط کلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
معمولاً صاحبکاران تمایل دارند که با حسابرس گفتگو ومشورت کنند و مشکلات و موانع کسب وکار خود را با وی درمیان گذارند و حسابرس باید در تلاش برای برقراری ارتباط
و مکالمه ی اثربخش با صاحبکار باشد.

ویژگی های حسابرس خوب به موارد بیان شده در این مقاله محدود نمیشود و حسابرسان با توجه به ذات و ماهیت حرفه، برای کسب و حفظ سایر ویژگی ها ازقبیل ویژگی های فردی، ساختاری و اخلاقی )استقلال، رازداری، بیطرفی، فن بیان قوی، توانایی اداره ی جلسات، مهارت های شنیداری،…(و ویژگی های حرفه ای )آشنایی با استانداردها، قوانین، گزارش نویسی، مباحث نوین مدیریت، مدیریت راهبردی، بازاریابی، فناوری اطلاعات، فراین دهای مختلف تولید و ارائه خدمات،…( بکوشند.

3 نظر

  1. BHWBHW:

    I used to be able to find good info from your content.

  2. manicuremanicure:

    I was excited to discover this website. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you saved as a favorite to check out new information on your website.

  3. feulner113.exteen.comfeulner113.exteen.com:

    This is my first time pay a visit at here and i am really impressed to read all at one place.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />