Quantcast

مطالعة رابطة بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام

مطالعة رابطة بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام

چکیده: این مقاله با کاربست یک رویکرد ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام می پردازد. تعریف جامعی از اقلام تعهدی که بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیرنقدی منهای تغییر در تمام بدهیهاست، به کار بسته شده است. اسکات و همکاران اثبات کردند که پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام بینجامد. اگر سرمایه گذاران مفاهیم پایداری اقلام تعهدی را درک کنند، نباید هیچ رابطه ای بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام  وجود داشته باشد. با این وجود، اگر سرمایه گذاران بی تجربه در پیش بینی پایداری کمتر جزء تعهدی سود کوتاهی کنند، یک رابطۀ منفی بین جزء تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود خواهد داشت. جامعة آماری این پژوهش متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1380 الی 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطۀ منفی معنادار وجود ندارد.

فایل دانلود pdf

چکیده: این مقاله با کاربست یک رویکرد ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام می پردازد. تعریف جامعی از اقلام تعهدی که بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیرنقدی منهای تغییر در تمام بدهیهاست، به کار بسته شده است. اسکات و همکاران اثبات کردند که پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام بینجامد. اگر سرمایه گذاران مفاهیم پایداری اقلام تعهدی را درک کنند، نباید هیچ رابطه ای بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام  وجود داشته باشد. با این وجود، اگر سرمایه گذارارترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایداری تجربه در پیش بینی پایداری کمتر جزء تعهدی سود کوتاهی کنند،ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایداریک رابطۀ منفی بین جزء تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود خواهد داشت. جامعة آماری این پژوهش متشکل از شرکتهایر پترازنامر ای به بررسی ررترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارن پایدارذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1380 الی 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشانر می دهد بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطۀ منفی معنادار وجود ندترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارارد.ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدررر

فایل دانلود ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارترازرمه ایربه بررسری رابتراترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارزنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

عنوان مقاله: موانع ومشکلات اجرایی تجدید ارزیابی در ایرانترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

کلیدواژه‌ها:ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

 

تجدید ارزیابی، استهلاک دارایی ها، معافیت مالیاتی

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

دانش و پژوهش حسابداری

 

نویسندگان:

 

ونوشه حقانی

ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

دریافت

 

تعداد دریافت: 27

 

چکیده

 

عنوان مقاله: تاثیرEPS،DPSوROE بر شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 

کلیدواژه‌ها:

 

شاخص، قیمت سهام، سود هترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

عنوان مجله:ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

دانش و پژوهش حسابداری

ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

نویسندگان:ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدارترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایدار

 

زهرا مهرعلی، دکتر ساسان مهرانی

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 16

 

چکیده

کلیدواژه‌ها:

 

کلیدواژه‌ها:

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبک

کلیدواژه‌ها:

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

 

سال انتشار مقاله:

 

 

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

ه های عصبی مصن

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

عی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی،

 

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

 

 

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

سال انتشار مقاله:

 

عنوان مقاله: پیچیدگی های مقوله ف

 

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

ساد از لحاظ تعاریف ، مفاهیم و راهبرد های مقا بله با آن در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

دلالیل و انواع فساد-ساز و کارهای مقابله، راهبرد های جمهوری اسلامی

 

 

سال انتشار مقاله:

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

سال انتشار مقاله:

عنوان مقاله: پیچیدگی های مقوله ف

کلیدواژه‌ها:

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

ساد از لحاظ تعاریف ، مفاهیم و راهبرد های مقا بله با آن در جمهوری اسلامی ایران

 

کلیدواژه‌ها:

 

دلالیل و انواع فساد-ساز و کارهای مقابله، راهبرد های جمهوری اسلامی

 

 

سال انتشار مقاله:

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

سال انتشار مقاله:

عنوان مقاله: پیچیدگی های مقوله ف

کلیدواژه‌ها:

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

ساد از لحاظ تعاریف ، مفاهیم و راهبرد های مقا بله با آن در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

سال انتشار مقاله:

عنوان مقاله: پیچیدگی های مقوله ف

کلیدواژه‌ها:

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شربکه های عصبی رمصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:ر

ساد از لحاظ تعاریف ، رمفاهیم و راهبرد های مقا بله با آن در جمهوری اسلامی ایران

 ررر

کلیدواژه‌ها:ر

 

دلالیل و انواع فساد-ساز و کارهای مقابله، راهبرد های جمهوری اسلامی

کلیدواژه‌ها:

 

دلالیل و انواع فساد-ساز و کارهای مقابله، راهبرد های جمهوری اسلامی

شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

سال انتشار مقاله:

عنوان مقاله: پیچیدگی های مقوله ف

کلیدواژه‌ها:

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

ساد از لحاظ تعاریف ، مفاهیم و راهبرد های مقا بله با آن در جمهوری اسلامی ایران

 

کلیدواژه‌ها:

 

دلالیل و انواع فساد-ساز و کارهای مقابله، راهبرد های جمهوری اسلامی

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

دانش و پژوهش حسابداری

 

نویسندگان:

 

حبیب اله فتاحی اردکانی، دکتر سید علی اکبر نیلی پور طباطبایی، دکتر سعید خزائی، دکتر ایرج سلطانی

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 10

 

چکیده

 

عنوان مقاله: پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

کلیدواژه‌ها:

 

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

سال انتشار مقاله:

کلیدواژه‌ها:

 

 

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

 

 

سال انتشار مقاله:

 

سال انتشار مقاله:

کلیدواژه‌ها:

 

پیشبینی ورشکستگی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم زنتیک

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

دانش و پژوهش حسابداری

 

نویسندگان:

 

دکتر قدرت اله طالب نیا، ابوذر خوشدل گفشه

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 14

 

چکیده

 

عنوان مقاله: تدوین شاخص های مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداری محیط زیست پسماند

 

کلیدواژه‌ها:

 

حسابداری محیط زیست، پسماند، شهر سالم

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

مطالعات حسابداری و حسابرسی

 

نویسندگان:

 

دکتر رضوان حجازی، مژگان محرمی

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 288

 

چکیده

 

عنوان مقاله: مروری جامع بر تئوری های سیاست تقسیم سود

 

کلیدواژه‌ها:

 

سیاست تقسیم سود، تئوری های سیاست تقسیم سود، تئوری علامت دهی، تئوری نمایندگی، تئوری پذیرایی

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

مطالعات حسابداری و حسابرسی

 

نویسندگان:

 

دکتر حسین اعتمادی، محمد اسمعیلی کجانی

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 339

 

چکیده

 

عنوان مقاله: رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی

 

کلیدواژه‌ها:

 

ابعاد فرهنگی، عدالت مالیاتی، بی طرفی مالیاتی، سیستم های مالیاتی

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

مطالعات حسابداری و حسابرسی

 

نویسندگان:

 

دکتر حسین پناهیان، دکتر حسن همتی، سعید شیپوریان

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 150

 

چکیده

 

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران

 

کلیدواژه‌ها:

 

نگهداری وجه نقد، سودآوری، نقدینگی، اهرم مالی، صنعت خودروسازی، صنعت دارویی

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

مطالعات حسابدندگان:

 ندگان:

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، مرحمد جعفر ولی خانی

 

 رندگان:

 

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

ندگان:ندگان:ر

 

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

 

 

 

 

 

ندگان:

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

 

 

اری و حسابرسی

 

نویسندگان:

 

دکتر روح اله صدیقی، علیرضا عباسی، محمد¬حسن قهرمانی

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 169

 

چکیده

 

عنوان مقاله: ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری

 

کلیدواژه‌ها:

 

مالی رفتاری، تورش های رفتاری، تصمیمات سرمایه گذاران

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

مطالعات حسابداری و حسابرسی

 

نویسندگان:

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

دریافت

 

تعداد دریافت: 45

 

چکیده

 

عنوان مقاله: ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری

 

کلیدواژه‌ها:

 

مالی رفتاری، تورش های رفتاری، تصمیمات سرمایه گذاران

 

سال انتشار مقاله:

 

1395

 

عنوان مجله:

 

مطالعات حسابداری و حسابرسی

ندگان:

 ر

دکتر رویا دارابریرری، حسن چناری بوکت، محمد جفر ولی خانی

 

 

 

 ندگان:

 

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

 

 

 

 

 

 

جعفر ولی خانیر

 ندگان:

 

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، ندگان:

 

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

 

 

 

 

 

جعفر ولی خانی

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسندگان:

 

دکتر رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی

 

 

pdf

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />