چکیده:

حسابداری را می توان مجموعه ای از قواعد ومفاهیم دانست. استهلاک دارایی ها، قیمت گذاری موجودی کالا یا برآورد مطالبات مشکوک الوصول، نمونه هایی از قواعد حسابداری  و مواردی چون تحقق، تطابق، تدوام فعالیت و مبنای تعهدی از جمله مفاهیم حسابداری است.هنگامی که دارایی ها را منافع اقتصادی آتی تحت کنترل واحد تجاری ناشی از معاملات و روبداد های گذشته تعریف میکنیم، منافع اقتصادی آتی، کنترل و روبداد های گذشته، مفاهیمی واقعی هستند اما استهلاک همین دارایی ها به روش خط مستقیم یا هر روش دیگری مبتنی بر قاعده مثلا برآور عمر مفید ۱۰ سال خواهد بود. قاعده ای که امکان دارد واقعیت را خیلی هم خوب نشان ندهد. مما می دانیم که خیلی از اوقات مبلغ استهلاک دارایی منعکس کننده منافع اقتصادی کسب شده از دارایی طی دوره مالی نیست.

به ناچار،استاندارد های حسابداری نیز متاثر از قواعد ومفاهیم است. هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری در تدوین استاندارد های حسابداری از رویکرد مبتنی بر اصول پیروی می کند.در اینجا، منظور از اصول همان مفاهیم است.نمونه های زیر، گویای وجود این نگرش در استاندارد های مذکور است:

-درصورت وجود حق کنتیرل، یعنی توانایی راهبرد وهدایت سیاست های مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر، شرکت سرمایه گذار باید صورت های مالی تلفیقی تهیه نماید.

-در صورت وجود نفوذ قابل ملاحظه، یعنی توانایی تاثیرگذاری بر سیاست های مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر، شرکت سرمایه گذار حق استفاده از روش ارزش ویژه را خواهد داشت.

pdf-download