Quantcast

همبستگی شاخصهای نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

همبستگی شاخصهای نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی همبستگی شاخصهای متفاوت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شاخص‌‌های نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت.

دانلود فایل pdf

چکیده: پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی هرر پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایجر پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیشتر است. بطور کلی این پژوهش نشان می‌دهد که نقدشوندگی یک مفهوم پیچیده چندبعدی است که هر شاخص فقط می‌تواند جنبه‌ای از نقدشوندگی را منعکس کند.ج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیش

دانلود فایل ج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیشرر

مرجع دانلودمایه، به بررسی هرر پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایجر پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیشتر است. بطور کلی این پژوهش نشان می‌دهد که نقدشوندگی یک مفهوم پیچیده چندبعدی است که هر شاخص فقط می‌تواند جنبه‌ای از نقدشوندگی را منعکس کند.ج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیش

دانلود فایل ج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیش

ج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدمرایه، به بررسی هرر پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعره قرار گرفت. نتایجر پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیشتر است. بطور کلی این پژوهش نشان می‌دهد که نقدشوندگی یک مفهوم پیچیده چندبعدی است که هر شاخص فقط می‌تواند جنبه‌ای از نقدشوندگی را منعکس کند.ج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میانر شاخصها بیش

دانلود فایل ج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیش

یل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیش

قرارداد کارآموزی توام با کار

بهمن ۲۹, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

به موجب بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ دستورالعمل شرایط پذیرش،حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار که به طور اختصار دستورالعمل نامیده می شود،این قرارداد بین کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توام با کار منعقد می شود.

تعهدات کارفرما

۱-کارفرما متعهد است نسبت به آموزش توام با کار ،کارآموز در حرفه و طبق استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،اقدام نماید

۲- کارفرما متعهد می شود وفق ترتیب مقرر در ماده ۱۵ دستورالعمل ،کارآموز را در مدت قرارداد بیمه نماید

۳-کارفرما متعهد است مزد کارآموز را به میزان روزانه …. ریال به وی پرداخت نماید،ترتیب پرداخت مزد با توجه به آنچه در قانون کار آمده است می باشد

تبصره:مزد پرداختی در هر حال کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای کارآموزیتوام با کار نخواهد بود.

۴-مدت ساعت کارآموزی توام با کار در هر روز …… ساعت خواهد بودو این ساعت الزاما باید در خلال ساعت کار عادی کارگاه باشد
دستورالعمل کار آموزی توام با کار

اکسل محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال ۹۴

بهمن ۲۹, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->قانون پرداخت پاداش و عیدی

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

کارگران‌

قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۳۰/۵/۷۰

لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع ک

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

ارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق ، مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹
ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .
تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .
تبصره۲- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود . تبصره۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .
تبصره۴- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

قرارداد اشتغال به کار

بهمن ۶, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

مرجع دانلود

مدل های محاسبه میزان نقدینگی

دی ۱۹, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

مدل های محاسبه میزان نقدینگی
مدیریت نقدینگی

اهداف مدیریت نقدینگی

اهمیت جریان های نقدی

حساسیت جریان نقدی وجه نقد

روشهای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد

تعیین مانده مطلوب وجوه نقد

مدل های تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد

سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد:

مدیریت دریافت ها و پرداخته های وجوه نقد

به توانایی تبدیل سریع و آسان یک دارایی به وجه نقد ، بدون کاهش زیاد قیمت ، را مدیریت نقدینگی می گویند . معمولا از بین اقلام دارایی های جاری ، وجوه نقد و اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت به عنوان دارایی های نقدی تلقی می شوند .

مدیریت وجوه نقد فرآیندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمک می کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید « مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده.

وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.

اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوان معادل های نقدی تلقی می شوند.

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

دی ۱۹, ی کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید « مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده.

وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.

اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مای کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید « مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده.

وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.

اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوای کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید « مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده.

وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.

اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوا۱۳۹۴

قوانین و بخشنامه ها / مرجع دانلود

raminadmin

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
موارد اصلی بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه

۲-تعریف شورای عالی بورس

۳-اعضا شورای عالی بورس چه کسانی هستند نام ببرید

۴-تعریف سازمان بورس اوراق بهادارchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the ther

۵- عضو هیت مدیره سازمان بورس را نام ببرید

۶-انواع بورس را نام ببرید

۷-تعریف بورس انرژیchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the ther

۸-جرایم مجازاتهای بازار سرمایه را نام ببرید

۹-مهمترین قوانین تصویب شده در حوضه بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه:

۱٫شورای عالی بورس

۲٫سازمان بورس اوراق بهادار

۲-شورای عالی بورس:

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

۱)وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

۲) وزیر بازرگانی؛

۴) رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران؛

۵) روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون؛

۶) رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبیر شورا و سchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the therخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد؛

۷) دادستان کل کشور یا معاون وی؛

۸) یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها؛change in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the ther

۹) سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران؛ و

۱۰) یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.

جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص

آذر ۳, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص
بررسی موارد خاص

به نام خدا
بررسی موارد خاص

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: در این مبحث به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه ارتباطی بین توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی وجود دارد،آیا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است یا یک معلول به شمار می رود؟
درصد تغییرات GDP به صورت سالانه رشد اقتصادی را نشان می دهد؟change in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the ther

توسعه مالی:در دو حوزه بازار پول و سرمایه به طور جداگانه اندازه گیری می شود
جلسه اول و دوم بررسی موارد خاصchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the ther
بررسی موارد خاص

به نام خدا
بررسی موارد خاص

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: در این مبحث به دنبال پاسخگchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the therویی به این سوال هستیم که چه ارتباطی بین توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی وجود دارد،آیا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است یا یک معلول به شمار می رود؟
درصد تغییرات GDP به صورت سالانه رشد اقتصادی را نشان می دهد؟

توسعه مالی:در دو حوزه بازار پول و سرمایه به طور جداگانه اندازه گیری می شود

جلسه اول سرمایه گذاری پیشرفته دکتر نجفی

آبان ۱۲, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

ریسک و بازده

نرخ بازده موثر سالانه EAR

نرخ بهره پیوسته

نرخ بازده اسمی و نرخ بازده واقعی

نرخ بازده اسمی متشکل از ۲ جزء و برخی از موارد ۳ جزء است.که عبارتند از نرخ سود واقعی به اضافه نرخ تورم (گاهی اوقات صرف ریسک هم به عنوان جزیی از بازده در محاسبات لحاظ می شود)بنابراین نرخ بازده واقعی در شکل محاسباتی خود عبارتست از:

R≈R-I

=rنرخ بازده واقعی

=Rنرخ بازده اسمی

=Iتورم

محاسبه بازده مورد انتظارupont Analysis divides return-on-net-operating assetsرin two categories: profit margin and assets Turnover operating that both of them yzed by muare product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Eyzed by muyzed by muxchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant ryzed by mulationship between analyyzed by muzed component of Dupont Analysis that adjusted by industry whit Future Profitability prediction.

Keywords:

Industry Adjustment, Financial Statement Analysis, DuPont Analysis

برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم باید سناریو ها یا حالت های مختلف محتمل را در نظر بگیریم و به هر یک وزن دهیم برای هر حالت یک بازدهی محاسبه کنیم و سپس وزنها را در بازدهی هر حالت ضرب کنیم سپس همه را با هم جمع کرده به بازده مورد انتظار می رسیم به طور خلاصه فرمول محاسبه به شرح زیر است

ریسک مورد انتظار

برای اندازه گیری ریسک معمولاً از معیارهای پراکندگی استفاده می شود.مهمترین ابزار پراکندگی واریانس است که از آن جذر بگیریم انحراف معیار را به ما می دهد.

معمولاً در ادبیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای نشان دادن ریسک از انحراف معیار استفاده می شود.که برای محاسبه آن

نمونه فرمت اکسل دستور دریافت و پرداخت

مهر ۴, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

که به عنوان یک رسید دریافت وجه نقد یا اسناد از مشتریان یا پرداخت وجه نقد یا اسناد به فروشندگان عمل می کند.و به عنوان ضمایم کنترلی در اسناد حسابداری هم کاربرد دارد.

دانلود نمونه خام قرارداد خدمات مالی و حسابداری

raminadmin

شهریور ۲۹, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

دانلود نمونه خام قرارداد خدمات مالی و حسابداری نمونupont Analysis divides return-on-net-operating assetsرin two categories: profit margin and assets Turnover operating that both of them yzed by muare product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Eyzed by muyzed by muxchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant ryzed by mulationship between analyyzed by muzed component of Dupont Analysis that adjusted by industry whit Future Profitability prediction.

Keywords:upont Analysis divides return-on-net-operating assetsرin two categories: profit margin and assets Turnover operating that both of them yzed by muare product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Eyzed by muyzed by muxchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant ryzed by mulationship between analyyzed by muzed component of Dupont Analysis that adjusted by industry whit Future Profitability prediction.

Keywords:

Industry Adjustment, Financial Statement Analysis, DuPont Analysis

Industry Adjustment, Financial Statement Analysis, DuPont Analysis

ه قراداد خام                                                                                                                                        بسمه تعالی   قرارداد فی مابین شرکت مهندسی……………………….. به شماره ثبت ……………………….. وبه نمایندگی آقای مهندس …………………………….. به آدرس خ انقلاب – خ ………………………………………پلاک ……..ساختمان …………. طبقه …………. واحد …………..به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای ……………… به نشانی …………………………………………………………………. پلاک ……..واحد…….. […]

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت…………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم………………………… فرزند………………………… دارای شماره شناسنامه………………………… صادره از……………………………… ساکن………………………………………………………………………………………………………………………………
که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

نمونه سوالات وصایای امام استاد مهدی فاتحی رودهن

دی ۲۸, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

۱-امام خمینی

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

۲-روحانیت و

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

روحانی نماها در ایران

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

۳-حدیث ثقلین

۴-قرآن

۵-اهل بیت

۶-فرقه های اهل سنت

۷-وهابیت

۸-فرقه های شیعه

۹-دلایل وحدت بین شیعه و سنی

۱۰-آمریکا و ایران

۱۱-زنان د

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

ر انقلاب اسلامی

۱۲-فقه

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

سنتی و پویا

۱۳-احکام اولیه و ثانویه

۱۴-عزاداری اما

محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال

م حسین

۱۵-اسلام هراسی

نمونه سوال ریسک و بازده

دی ۲۰, ۱۳۹۴

مرجع دانلود

raminadmin

نمونه سوال ریسک و بازده
توضیح کلی ریسک و بازده

هنگامى‌که جریان‌هاى نقدى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مشخص باشد براى ارزیابى مطلوبیت طرح‌هاى موردنظر از ارزش فعلى خالص استفاده مى‌کنند؛ اما زمانى‌که جریان‌هاى نقدى به‌طور قطع و یقین مشخص نباشد یعنى در وضعیت مطمئن نباشیم، علاوه بر محاسبه سود یا بازده باید از معیار دیگرى نیز براى محاسبه ریسک استفاده کنیم. بنابراین مطلوب بودن طرح سرمایه‌گذارى (در وضعیت نامطمئن) باید براساس مقدار بازده و ریسک آن ارزیابى شود.

زمانى وضعیت نامطمئن است که مقدار جریان‌هاى نقدى آینده به‌طور یقینى مشخص نباشد. اگر درجه احتمال هریک از جریان‌هاى نقدى ممکن طرح مشخص باشد، مى‌توان ریسک آن طرح را در وضعیت نامطمئن محاسبه کرد. در این مبحث ریسک و عدم اطمینان با یکدیگر مترادف هستند.

فاکتور فروش رسمی طبق فرمت اداره دارایی

۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند،۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رسبدینوسیله به اطلاع می رس۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رس

دی ۲۰, ۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رس۱۳۹۴

مرجع دانلود

۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رسraminad۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/ند، بدینوسیله به اطلاع می رس۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مرکلف به صر۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شما۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رس۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صر۰۰/ص مورخ ۲ند، بدینوسیله به اطلاع می رس۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صر۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شما۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یادرند، بدینوسیله به اطلاع می رس۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صر۰۰/ص م

This paper shows results of research that evaluated the relation betweenIndustry _Adjusted Dupont Analysis To Predict Future Profitability firms tested base on the real information.Application Purpose of current research finds the answer of this question that : Does using Industry _Adjusted Dupont Analysis Increase the Predict Future Profitability in Tehran Stock Exchange member of firms that is used termed facilitate criterion in decision of investors and also users of financial statement recognized.Analysis with Dupont is one of Analysis financial reports that can be useful in decision making.

Dupont Analysis divides return-on-net-operating assets in two categories: profit margin and assets Turnover operating that both of them are pro

This paper shows results of research that evaluated the relation betweenIndustry _Adjusted Dupont Analysis To Predict Future Profitability firms tested base on the real information.Application Purpose of current research finds the answer of this question that : Does using Industry _Adjusted Dupont Analysis Increase the Predict Future Profitability in Tehran Stock Exchange member of firms that is used termed facilitate criterion in decision of investors and also users of financial statement recognized.Analysis with Dupont is one of Analysis financial reports that can be useful in decision making.

Dupont Analysis divides return-on-net-operating assets in two categories: profit margin and assets Turnover operating that both of them are product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Exchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) are analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant relationship between analyzed component of Dupont Analysis that adjusted by industry whit Future Profitability prediction.

Keywords:

Industry Adjustment, Financial Statement Analysis, DuPont Analysis

duct of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Exchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) are analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant relationship between analyzed component of Dupont Analysis that adjusted by industry whit Future Profitability prediction.

Keywords:

Industry Adjustment, Financial Statement Analysis, DuPont Analysis

ورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماد، بدینوسیله به اطلاع می رسند، بدینوسیله به اطلاع می رس۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صر۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شما

This paper shows results of research that evaluated the relation betweenIndustry _Adjuyzed by musted Dupont Analysis To Predict F is one of Analysis financial reports that can be useful in decision making.Dupont Analysis divides return-on-net-operating assets in twرyzed by muo categories: profit margin and assets Turnover operating that botyzed by mu of them are product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Exchange in 8 years period time (beginning in yzed by mufiscal 1377 an is one of Analyzed by muysis financial reports that can be useful in decision making.Dupont Analysis divides return-on-net-operating ayzed by mussets in two categories: profit margin and assets Turyzed by munover operating that both of them are product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Exchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) are analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant relationship between analyzed cd ending in fiscal 1384) are analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant relationship between analyzed cture Profitability firms tested base on the real information.Application Purpose of current research finds the answer of this question that : Does using Industry _Adjusted Dupont Analysis Increase the Predict Futuرre Profitability in Tehran Stock Exchange member of firms is one of Analysis financial reports that can be useful in decision making.Dupont Analysis divides return-on-net-operating assets in two categories: profit margin and assets Turnover operayzed by muting that both of them are product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Exchange in 8 yeرars period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) are anyzed by mualyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant relationship between analyzed رis used termed facilitate criterion in decision of investors and also users of financial statement recognized.Analysis with Dupont is one of Analysis financial reports that can be useful in decision making.

Dupont Analysis divides return-on-net-operating assetsرin two categories: profit margin and assets Turnover operating that both of them yzed by muare product of membership in industry.Data of research is been sample 11 industries that base on 310 firms that members of stock Eyzed by muyzed by muxchange in 8 years period time (beginning in fiscal 1377 and ending in fiscal 1384) aryzed by mue analyzed by multivariate linear regression. The results of this paper show the there is no significant ryzed by mulationship between analyyzed by muzed component of Dupont Analysis that adjusted by industry whit Future Profitability prediction.

Keywords:

Industry Adjustment, Financial Statement Analysis, DuPont Analysis

 

pdf

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />