دانلود رایگان جزوه تهیه صورت مغایرت بانک

 موضوعات حسابداری » مغایرت بانکی

  [EXCEL_FIND_COMBINATION]   صورت مغایرت بانکی همانگونه که اطلاع دارید تهیه صورت مغایرت بانکی به سه روش انجام می‌پذیرد: شیوه اول: تهیه صورت مغایرت بانکی برمبنای مانده حساب جاری طبق دفاتر سازمان شیوه دوم: تهیه صورت مغایرت بانکی برمبنای مانده حساب جاری ط...