از سوابق بیمه خود مواظبت کنید !!!

 مطالبی در مورد بیمه » سوابق بیمه

بیمه‌شده‌ای که نسبت به سوابقش معترض است که کمتر از میزان کارکردش ثبت شده، باید به شعب سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کند و فرمی به نام فرم ادعای اشتغال را پر کند و مدارکی دال بر اشتغال به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.