دانلود رایگان کتاب حسابداری پیمانکاری

 حسابداری پیمانکاری » دانلود کتاب پیمانکاری

  قسمتی از متن کتاب :   تعریف واژه ها :کار فرما : اشخاص حقیقی یا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا و ساخت و ساز به اشخاص دیگر واگذاری می نمایند.پیمانکار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که عملیاتی را اجرا نمایند و طرف دیگر قرارداد می باشند.قرارداد: توافق بین پیمانکار...