شبکه اجتماعی ویژه بورسی ها

 آموزش بورس و مطالب بورسی » شبکه اجتماعی ویژه بورسی ها

راه اندازی اولین شبکه اجتماعی بورس و بازار سرمایه با حمایت دانشگاه صنعتی شریف اولین شبکه اجتماعی، اطلاع رسانی و تحلیلی بورس و بازار سرمایه ایران با حمایت دانشگاه صنعتی شریف و توسط شرکت سورن سیستم شریف راه اندازی شد.