افزایش تعامل بازار پول و سرمایه برای تامین مالی

 آموزش بورس و مطالب بورسی »  تعامل بازار پول و سرمایه

  [N00153359 B افزایش تعامل بازار پول و سرمایه برای تامین مالی]مدیر عامل بانک ملت از افزایش تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها و پروژه های مهم اقتصادی کشور خبر داد.