نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده

 موضوعات ارزش افزوده » بخشودگی جرائم

[36552 نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ] نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۲۳۵ ,۱۹۱ ,۱۸۷ ,۱۸۶ ,۱۶۷ شماره:۶۶/۹۳/۲۰۰ تاریخ:۲۴/۶/۱۳۹۳ موضوع : نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیا...