جریمه دو درصدی مالیاتی برای عدم ارائه کد اقتصادی از سوی صاحبان مشاغل

 موضوعات مالیاتی » جریمه عدم ارائه کد اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافق...