شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی

 موضوعات مالیاتی » شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی

[60C34906 362B 428C BB4E 79623C7D7D8D شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی...؟] مطابق ماده ۲ آیین‌نامه فوق اشخاص مشمول عبارتند...