اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات تکلیفی تهاتر نمی شوند!

 موضوعات مالیاتی » اضافه پرداختی مالیات عملکرد

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۲۴۳ ,۲۴۲ ,۱۵۹ ,۱۰۵ شماره:۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص تاریخ:۲۴/۱۲/۱۳۹۲ پیوست:دارد موضوع : عدم امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دل...