فایل کامل صورت مالی با تمام فرمول ها

 مجموعه فایل های حسابداری و حسابرسی » فایل کامل صورت مالی با تمام فرمول ها

[http://www.sinadarou.com/cache/fck_files/4-9-2012-yg7dq26uqu8x1300219192.jpg] فایل کامل صورتهای مالی برای حسابرسان و حسابداران بصورت اکسل و با تمام فرمولهای نیازمند کار این فایل اکسل بوده و برای تمامی شرکتها میتوان استفاده نمود هم شرکتهای سهامی عام وخ...