کتاب فرهنگ اختصارات حسابداری و علوم مرتبط

 جزوه کتاب نمونه سوال کنکور » کتاب فرهنگ اختصارات حسابداری

  مقدمه : کتاب فرهنگ اختصارات حسابداری وعلوم مرتبط واژه نامه ای است شامل هزاران واژه تخصصی حسابداری و علوم مرتبط به صورت توضیح کلمات و واژگان به انگلیسی است که می تواند مورد استفاده دانشجویان و یا افراد مرتبط با رشته حسابداری قرار گیرد. قابل ذکر است که...