برندگان بانک، خوشحال یا …

 مطالب روز » برندگان بانک، خوشحال یا …

[REWARDS IMAGE 300X212 برندگان بانک، خوشحال یا ...] عجب شانسی!!!! این جمله ای هست که خیلی از افراد وقتی با یک برنده خوش شانس جوایز بانک مواجه میشوند به زبان می آورند. ولی در حقیقت جایزه ای که دریافت می کنند خیلی کمتر از مقدار اعلام شده است. علت این موض...