جزئیات کامل کسر حق بیمه از اضافه کار (جهت یادآوری)

 حقوق و دستمزد » کسر حق بیمه از اضافه کار

[IMAGE633744574033281250 جزئیات کامل کسر حق بیمه از اضافه کار (جهت یادآوری)] بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۷(کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) ۱بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسع...