اتوماسیون اداری

 خدمات موسسه » اتوماسیون اداری

سیستم اداری شرکت به گونه ای باشد که موارد ذیل را شامل شود :   1-     چارت تشکیلاتی، سازمان دهی ، شرح وظابف ، آیین نامه های اداری ، تعیین مسئولیتها و وظایف پرسنل مشخص باشد 2-     ارائه راهها و روشهای اصولی برای توسعه و گسترش فعالیتهای شرکت و افزایش بهره...