Quantcast

حسابرسی عملیاتی

اهداف حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که می‌تواند برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را نیز داشته باشد. این حسابرسی در برگیرنده بررسی سیستماتیک فعالیت‌های یک سازمان یا بخش مشخصی از آن در دستیابی به هدفهای مشخص می‌باشد. هدفهای کلی حسابرسی عملیاتی می‌تواند موارد زیر باشد:

1-   ارزیابی عملکرد

2-   شناسایی فرصتهای بهبود عملیات

3-   ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسیها و اقدامات بیشتر


-ارزیابی عملکرد

هر حسابرسی عملیاتی شامل ارزیابی عملکرد یک واحد می‌باشد. ارزیابی عملکرد عبارتست از مقایسه شیوه انجام فعالیت‌های سازمان 1) هدفهای تدوین شده توسط مدیریت یا طرف قرارداد، مانند سیاستهای سازمانی، استانداردها و هدفهای کمی و 2)سایر معیارهای اندازه‌گیری مناسب به منظور اطمینان یافتن از اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات، سیستمهای برنامه‌ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا ارزیابی می‌شود. این امر از جمله موارد زیر را در برمی‌گیرد:

1.   اطمینان یافتن از وجود و بکارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات، این معیارها معمولاً بوسیله مدیریت یا سایر مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود،

2.   اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان (درون سازمانی و برون سازمانی) خدمات و محصولات،

3.   اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی سازمان (شامل برنامه‌ها، روشها و راه‌کارها) و درک آنها از سوی کلید سطوح عملیاتی،

 

-شناسایی فرصتهای بهبود عملیات

منظور از بهبود عملیات، به طور کلی عبارت از افزایش رعایت صرفه‌های اقتصادی، کارایی یا اثربخشی و یا ترکیبی از این عوامل است. حسابرسی عملیاتی فرصتهای مشخص برای بهبود را از طریق تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها با افراد (اعم از دورن و برون سازمانی)، مشاهده عملیاتی، بررسی گزارشهای جاری و گذشته است، بررسی معاملات، مقایسه با استانداردهای صنعت، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای براساس تجربه یا سایر ابزارهای مناسب شناسایی می‌کند و شناسایی فرصتهایی برای بهبود عملیات از نظر اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی، شامل موارد زیر می‌باشد:

1.   تشخیص تواناییها و فرصت‌های بالقوه (از جمله در حوزه‌ی نیروی انسانی، فناوی، ظرفیتهای بلااستفاده، شیوه‌های تأمین مالی و بازاریابی و…)،

2.      شناسایی مخاطرات محتمل با اهمیت.

 

-پیشنهادهایی برای بهبود علمیات یا لزوم انجام بررسیها و اقدامات بیشتر

نوع و ماهیت و دامنه پیشنهادهای ارائه شده در جریان حسابرسی عملیاتی بسیار متفاوت است. در اغلب موارد، در حسابرسی ممکن است بررسیهای بیشتری (نه در محدوده پیش‌بینی شده در قرارداد) ضرورت یابد که در این صورت حسابرس ممکن است دلایل نیاز به انجام بررسیها و اقدامات بیشتری را در زمینه‌ای ویژه بیان کند.

 

 

موسسه حسابداری حسابرسی دیاکو

تلفن 86025934

همراه 09127947596 عامری

 

 


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />