Quantcast

خدمات موسسه دیاکو

الف : خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی موسسه عمدتاً شامل حسابرسی مستقل صورتهای مالی طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی جهت ارائه گزارش به مجامع عمومی، هیأت مدیره، بانکها، وسایر اشخاص و سازمان ها می باشد. علاوه بر گزارشهایی که بصورت گزارش حسابرسی استاندارد خطاب به مجامع عمومی شرکتهای مورد رسیدگی ارائه می گردد، گزارش جداگانه ای نیز در نتیجه رسیدگی ها خطاب به مدیریت تهیه می شود که اهم نقاط ضعف عملیات حسابداری، مدیریت و کنترلهای داخلی و غیره را به مدیریت دستگاه مورد رسیدگی گزارش می نماید. موسسه همچنین قادر به انجام حسابرسی مدیریت جهت مشخص کردن نقاط ضعف عملیات اجرائی، کنترلهای داخلی دستگاه مورد رسیدگی، عملکرد مدیریت و غیره می باشد که در این زمینه ها می تواند گزارشهای مورد نیاز را بهمراه پیشنهادهای سازنده خود به مدیریت شرکتها ارائه نماید. درقالب خدمات حسارسی، موسسه می تواند وظیفه بازرسی قانونی شرکتها طبق مقررات قانون تجارت را نیز انجام داده و گزارشهای مورد نیاز طبق مقررات قانونی را به مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای سهامی خاص و عام ارائه نماید. ضمن آنکه شرکاء موسسه از نظر جامعه حسابداران رسمی ایران و همچنین بورس اوراق بهاء دار تهران شناخته شده بوده و انجام وظائف حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها توسط موسسه مورد پذیرش مرجع قانونی مربوطه نیز می باشد.

بعنوان حسابدار رسمی، موسسه قادر است خدمات حاسبرسی مالیاتی را در قالب قوانین مربوطه انجام داده و چنانچه از نظر قانونی و مقررات موضوعه انجام عملیات حسابرسی مالیاتی مورد پیدا کند، موسسه قادر است خدمات حرفه ای خود را در این زمینه نیز ارائه نماید.

ب : خدمات حسابداری
خدمات حسابداری موسسه شامل ارائه خدمات حسابداری، دفترداری شرکتها، پیگیری و تکمیل مدارک حسابداری معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهای مالی ضمنی و نهایی، تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها، تهیه صورتهای مالی از مدارک ناقص و سایر خدمات حسابداری و مالی می باشد. موسسه قادر است اینگونه حدمات را در طیف گسترده ای به مشتریان خود ارائه نماید بطوریکه در صورت نیاز و درخواست مشتریان علاوه بر انجام امور دفترداری و حسابداری ایشان، کلیه امور مدیریت مالی شرکتها را که بموجب اصول، استانداردها، عرف و روشهای معمول بر عهده مدیران مالی شرکتها است برعهده گرفته و خدمات خود را بصورت کامل و جامع ارائه نماید.
خدماتی که در گذشته در این زمینه ارائه شده اند، تجارب بسیار خوبی برای مشتریان به ارمغان آورده اند. فلسفه موسسه در اینگونه موارد ارائه خدمات اختصاصی و شخصی (Personalized) به مشتریان می باشد. بسیاری از مشتریان موسسه در نتیجه بهره مند شدن از اینگونه خدمات توانسته اند بموقع امکانات لازم را برای رشد خود فراهم آورده و استفاده از خدمات موسسه آنها را قادر ساخته است که بدون هیچگونه دغدغه ای، سازمان حسابداری و امور مالی مورد نیاز در فرآیند رشد خود را در کنار خود داشته باشند.

ج : خدمات مشاوره مدیریت
خدمات مشاوره مدیریت که موسسه حسابرسی رایمند و همکاران ارائه می نماید شامل انواع خدمات حرفه ای مشاوره ای در زمینه های زیر می باشد:

- مطالعه و پیش بینی نیاز پروژه های در حال تآسیس از نظر سیستم های مالی و تهیه نمودار سازمانی مورد نیاز.
- مشاوره مالیاتی، برنامه ریزی مالیاتی و موضوعات مربوط به بیمه های اجتماعی و پیگیری و حل و فصل مسائل معوقه.
- مشاوره مالی مربوط به شرکتها و مشارکتها اعم از پروژه های در جریان و یا در مراحل اولیه.
- مشاوره در زمینه حسابداری مدیریت، تهیه بودجه و پیش بینی نقدینگی، بررسی کارآیی و میزان سود (زیان) دهی هریک از محصولات تولیدی شرکتها.
- مشاوره حقوقی در زمینه مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه.
- اداره امور تصفیه شرکتها و مشاوره در زمینه های مربوطه.
- ارزشیابی سهام شرکتها.

فلسفه موسسه در ارائه خدمات مشاوره مدیریت آنستکه موسسات و شرکتها و کلیه واحدهای اقتصادی برای آنکه آینده کاری مطمئن تری داشته باشند و عملکرد بهتری درآینده برای خود تضمین نمایند، می بایستی همواره سعی در سوق دادن فرآیند عملکرد خود بسمت بهینه داشته باشند. در این راستا کارشناسان موسسه آماده اند که تجربیات و دانش حرفه ای خود در زمینه های مختلف را در اختیار مشتریان قرار دهند و مشتریان در نتیجه قادر خواهند بود که مناسب ترین راه حل را برای کلیه مراحل توسعه خود داشته باشند.

د : خدمات حسابرسی داخلی
علاوه بر خدمات حسابرسی مستقل و اطمینان بخشی به شرح فوق ، موسسه بخشی جدید بعنوان " حسابرسی داخلی" ایجاد نموده که اینگونه خدمات را برای شرکتهای بزرگ ، بانکها و غیره طبق استانداردهای مربوطه ارائه می‌نماید.هدف از حسابرسی داخلی در مرحله اول حصول اطمینان از رعایت مقررات ، دستورالعملها و ضوابط داخلی شرکت و نیز ارزیابی موثر بودن فرآیندهای مدیریت ریسک ، ارزیابی انسجام اطلاعات حسابداری و چگونگی مدیریت ریسکهای مالی قابل کنترل و همچنین ارزیابی امکانات بالقوه بروز تقلب و شناسائی زمینه‌های ریسک و خطرهای احتمالی و گزارش موارد به مدیریت است. این فرآیند موجب ارتقاء کنترلهای داخلی در موسسات و سازمانها گردیده و در نتیجه ، در ارزیابی ریسکهای کلی سازمان ، موجب تبدیل تهدیدها یا خطرات ، به فرصت خواهد گردید. این امر می‌تواند از اهمیت بیشتری در بانکها و شرکتهای بزرگ برخوردار باشد.

ه : خدمات حاکمیتی و اداره امور شرکتها (Corporate Governance)
موسسه بعنوان خط جدیدی از خدمات حرفه ای، ارائه خدمات راهبری و اداره امور شرکتها (حاکمیت شرکتی) را در دستور کار قرار داده است . این خدمات به شرکتهای بزرگتر کمک می کند تا راهبردها و استراتژی های مناسب و عملی را برای ارتقاء ارزشهای کوتاه مدت و بلند مدت سهامداران شناسائی کرده و بدین ترتیب راهبردهای شرکت را با استراتژی ها و راهبردهای تجاری کسب و کار هماهنگ سازند . با توجه به پیچیدگی های دنیای کسب و کار مدرن، قوانین و مقررات جدید، بحرانهای مالی ، سوء جریانات پیش آمده در شرکتهای بین المللی و اختلاس و سوء استفاده های اخیر، الزامات بازار سرمایه و نیز قوانین و مقررات جدید در ایران، اهبری امور شرکت ها اهمیتی بیش از پیش یافته است . تجربه نشان داده که پایداری شرکتها در آینده (viability & sustainability) منوط به استقرار نظام های مناسب و طرح های نوین برای اداره شرکتها است . موسسه با استفاده از دانش حرفه ای شرکاء ، مدیران و کارکنان خود و تجارب ایشان در صنایع مختلف ، می تواند هیات مدیره و مدیران سطوح بالای شرکتها را در زمینه شناسائی ریسکها و همچنین نقاط ضعف و قوت از بابت دستیابی شرکت به اهداف راهبری یا حاکمیتی خود یاری رساند . خدمات موسسه در این زمینه مشتمل بر ارائه روشهای مناسب برای اداره و مدیریت امور شرکتها در زمینه پایش (monitoring) عملکرد ، شفاف سازی نقش افراد، ارزیابی و بازبینی عملکرد ایشان، بررسی و تنظیم منشورهای مورد نیاز شرکت، دستورالعملهای ضروری برای انجام وظائف مدیران ، بررسی و ارائه چارچوب مناسب مدیریت ریسک و در نتیجه ارتقاء شفافیت و کیفیت اطلاعات از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی ، تدوین دستورالعملها ، تبیین و تدوین مقررات و ضوابط سازمانی و سایر خدمات مشاوره ای می باشد .

و : خدمات بین المللی
علاوه بر خدمات حسابرسی موسسه می تواند خدمات خود را در زمینه تبدیل و بازنویسی صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابداری (IFRS) و اصول پذیرفته شده حسابداری (G.A.A.P)، مشاوره مالیاتی و مشاوره در زمینه قوانین تآمین اجتماعی، مسائل حقوقی بین المللی و تجارت بین المللی و امثالهم نیز با استفاده از خدمات کارشناسان خبره به صاحبکاران ارائه نماید.

 

موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو

تلفن :86025934-021

همراه : 09127947596

 

ایمیل : diakoacc@gmail.com

 

 


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />